بهترین شعرهای انتخابی من اشعار گوناگون برگزیده برای شما http://eivary.mihanblog.com 2017-09-18T20:25:12+01:00 text/html 2017-03-09T12:27:12+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری دانی بهشت چیست که داریم انتظار؟ http://eivary.mihanblog.com/post/1083 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">ما عاشقیم و خوشتر از این کار، کار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">یعنی به کارهای دگر اعتبار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">دانی بهشت چیست که داریم انتظار؟</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">فصل بهار، فصل جنون است و این سه ماه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">سنجیده ایم ما، به جز از موی و روی یار</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">حاصل ز رفت و آمد لیل و نهار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">خندید صبح بر من و بر انتظار من</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">زین بیشتر ز خوی توام انتظار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">دیشب لبش چو غنچه تبسم به من نمود</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">اما چه سود زانکه به یک گل بهار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">فرهاد یاد باد که چون داستان او</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">شیرین حکایتی ز کسی یادگار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">ناصح مکن حدیث که صبر اختیار کن</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">ما را به عشق یار ز خویش اختیار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">برخیز دلبرا که در آغوش هم شویم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">کان یار یار نیست که اندر کنار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امید شیخ بسته به تسبیح و خرقه است</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">گویا به عفو و لطف تو امیدوار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">بر ما گذشت نیک و بد ، اما تو روزگار</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">فکری به حال خویش کن این روزگار نیست</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">بگذر ز صید و این دو سه مه با عماد باش</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">صیاد من بهار که فصل شکار نیست </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><br> <br> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">عماد خراسانی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 15.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2017-03-09T12:24:01+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری آنکه رخسار ترا این همه زیبا می کرد http://eivary.mihanblog.com/post/1082 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">آنکه رخسار ترا این همه زیبا می کرد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">کاش از روز ازل فکر دل ما می کرد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">آنکه می داد ترا حسن و نمی داد وفا</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">کاشکی فکر من عاشقِ شیدا می کرد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">یا نمی داد ترا این همه بیدادگری</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">یا مرا در غم عشق تو شکیبا می کرد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">کاشکی گم شده بود این دلِ دیوانه ی من</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">پیش از آن روز که گیسوی تو پیدا می کرد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">ای که در سوختنم با دلِ من ساخته ای</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">کاش یک شب دلت اندیشه ی فردا می کرد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">کاش می بود به فکر دلِ دیوانه ی ما</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">آنکه خلق پری از آدم و حوا می کرد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> <br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">کاش درخواب شبی روی تو می دید عماد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"><br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">بوسه ای از لب لعل تو تمنا می کرد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA">عماد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"> خراسانی<br> </span><br><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Yagut&quot;" lang="FA"></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2017-03-07T09:50:51+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری چنین شد روزگاران معــــــــلم! http://eivary.mihanblog.com/post/1078 <span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA"><a href="http://uupload.ir/view/vzhf_29.jpg" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/vzhf_29_thumb.jpg" alt="آپلود عکس" border="0" height="149" width="237"></a></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">چنین شد روزگاران معــــــــلم! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;رفــــــاه نابسامان معــــــــــلم!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">بسختی طی شود هر ماه و سالش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; که بر لب می رسد جان معلم!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">همه آگه ز اســــــــــرار حقوقش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نه بــــر آلامِ پنهان معـــــــلم!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">در این آشفته بازار گــــــرانی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تُهی نانی است بر خوان معلم!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">همیشه ضامن هر قسط و وام است! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;امان از مهر و احسان معـــلم!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">به صد سال دگر شاید( پژو) هم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بگیرد جای (پیکان )معـــــلم!</span><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">هُتل،ها"</span><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;مال"&nbsp;از ما بهتران" است &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نه جایی بهر اسکان معــــلم!</span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">در "اِسکان موقت" گربه&nbsp;&nbsp;و موش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;رَوَد بالا ز طِفلان معـــــــلم!</span><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">"&nbsp;</span><font color="#000000"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">طلایی بیمه "</span><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">را "</span><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">مِس بیمه</span><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">" گویند!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;که نتوان کرده درمان معــلم!</span></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">حقوقش جملگی بر باد رفته است &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;چو پُر گردیده&nbsp;&nbsp;دندان معـــلم!&nbsp;</span><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></font></font><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA"></span></p><font style="font-family: Tahoma; text-align: right;" size="3"><font face="Times New Roman"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">به " سیما و صدایش "من چه گویم؟ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; چه می خواهد وی از جان معلم؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">بجای انعـــــــــــــکاس مشکل او &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font face="Times New Roman">&nbsp;</font>&nbsp;شِمارَد لُقمه ی نان معـــــــلم!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">هزاران مشکل دیگر نَکاهَــــد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ز عشق و کار و ایمان معـلم!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><font size="4"><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font><span style="line-height: 21.466665267944336px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;" lang="FA">نیاید کاری از دستــــــم ولیکن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زنم بوسه به دستان معـــــلم!</span></p></font></font> text/html 2017-02-14T00:56:13+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد http://eivary.mihanblog.com/post/1077 <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <font size="3"><b><a href="http://araby1.ir/" target="" title="عربی دبیرستان سایت شخصی محمد رضا علی پور ایوری"><img class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPnCWJMlGW3ERXgwhxISYlAycNTu6a0IdBROhSHWSrO1E7SCxO" data-sz="f" name="mWmg1BzzacZNiM:" alt="Image result for ‫ســرم را بــــاد برد‬‎" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPnCWJMlGW3ERXgwhxISYlAycNTu6a0IdBROhSHWSrO1E7SCxO" height="178" width="296"></a><br>شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد </b></font><p><font size="3"><b>خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p><font size="3"><b>آه ای گنجشکهای مضطرب شرمنده ام</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p><font size="3"><b>لانه ی بر شاخه هــــای لاغرم را باد برد</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p><font size="3"><b>من بلوطی پیــر بـودم پای یک کـــوه بلند</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p><font size="3"><b>نیمم آتش سوخت ، نیم دیگرم را باد برد</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p><font size="3"><b>از غزلهایم فقط خاکستری مانده بـه جا</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p><font size="3"><b>بیت&nbsp;های روشن و شعله ورم را باد برد</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p><font size="3"><b>با همین نیمه همین معمولی ساده بساز</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p><font size="3"><b>دیــــر کردی نیمـه ی عاشق ترم را باد برد <br><br>بال کوبیدم قفس را بشکنم عمرم گذشت</b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p><font size="3"><b>وا نشد بدتر از آن بـــال و پـرم را بـــاد بـرد</b></font></p><p><font size="3"><b>حامد عسکری<br></b></font></p> </div></div> text/html 2017-02-13T09:22:10+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری هرچه با تنهایی من آشنا تر می شوی http://eivary.mihanblog.com/post/1076 <font size="3"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="http://uupload.ir/files/xnef_dsc_7311.jpg" target="" title="عربی دبیرستان برای همه ی پایه ها و رشته ها"><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=xnef_dsc_7311.jpg" class="thumbnail" alt="xnef_dsc_7311.jpg" style="max-height: 125px; "></a><br>هرچه با تنهایی من آشنا تر می شوی<br>دیرتر سر میزنی و بی وفا تر می شوی<br><br>هرچه از این روزهای آشنایی بگذرد<br>من پریشان تر، تو هم بی اعتناتر می شوی<br><br>من که خرد و خاکشیرم! این تویی که هر بهار<br>سبزتر می بالی و بالا بلاتر می شوی<br><br>مثل بیدی زلف ها را ریختی بر شانه ها<br>گاه وقتی در قفس باشی رهاتر می شوی<br><br>عشق قلیانی ست با طعم خوش نعنا دوسیب<br>می کشی آزاد باشی، مبتلاتر می شوی<br><br>یا سراغ من می آیی چتر و بارانی بیار<br>یا به دیدار من ابری نیا... تر میشوی<br><br>حامد عسکری </font></b></font> text/html 2017-02-13T09:14:47+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری تو را هر قدر عطر یاس و ابریشم بغل کرده http://eivary.mihanblog.com/post/1074 <p style="text-align: right;"><a href="http://uupload.ir/files/6kl4_img_20160702_134100.jpg.jpg.jpg" target="" title="عربی دبیرستان برای همه ی پایه ها و رشته ها"><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=6kl4_img_20160702_134100.jpg.jpg.jpg" class="thumbnail" alt="6kl4_img_20160702_134100.jpg.jpg.jpg" style="max-height: 125px;" width="210" height="124"></a></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><span><span>تو را هر قدر عطر یاس و ابریشم بغل کرده</span></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span><span>مرا صدها برابر غصه و ماتم بغل کرده</span></span></font><font size="2">&nbsp;</font> </p><p style="text-align: right;"><font size="2"><span><span>چه ذوقی می کند انگشترم هربار میبیند</span></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">عقیقی که برآن نام تو را کندم بغل کرده</font></p><font size="2"> </font><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">چنان بر روی صورت ریختی موی پریشان را</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">که گویی ماه را یک هاله مبهم بغل کرده</font></p><font size="2"> </font><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">لبت را می مکی با شیطنت انگار درباران</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">تمشکی سرخ را نمناکی شبنم بغل کرده</font></p><font size="2"> </font><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">دلیل چاک پشت پیرهن شاید همین باشد:</font></p><font size="2"> </font><div style="text-align: right;"><font size="2">زلیخا یوسفش را دیده و محکم بغل کرده</font></div><p style="text-align: right;"> </p> حامد عسکری<br> text/html 2017-02-13T08:58:31+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری قصه ی غمگین بابا اینچنین آغاز شد http://eivary.mihanblog.com/post/1073 <br><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;"><img class="irc_mut ioja8it99nUQ-HwpH6ZlgJaI" alt="Related image" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3Rqs82jnvglrzRKNdgllVXuNVS0zkKsIUS3_tPhRQ9BTxySsv" style="margin-top: 52px;" width="262" height="184"><br>زنگ انشا شد عزیزان دفتر خود وا کنید</span> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">ساعتی را با معلم صحبت از بابا کنید</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">صحبت خود را معلم با خدا آغاز کرد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">کهنه زخمی از میان زخمها سر باز کرد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">ساعتی رفت و تمام بچه ها انشا به دست</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">هر کسی پیش آمد و دفتر نشان داد و نشست</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">ناگهان چشم معلم بر سعید افتاد و گفت</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">گوش ما باید صدای دلنوازت را شنفت</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">دفتر خود را نیاوردی عزیزم پیش ما</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">نازنین حرفی بزناینگونه غمگینی چرا</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">سر به زیر و چشم نم آهسته پیش آمد سعید</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">از غم هجران بابا زیر لب آهی کشید</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">دفتر اندوه و غم یکبار دیگر باز شد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">قصه ی غمگین بابا اینچنین آغاز شد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">بچه ها بابای من در زندگی چیزی نداشت</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">غصه را بر روی غم غم روی ماتم میگذاشت</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">مادرم وقتی که از دنیای فانی رخت بست</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">رشته یتقدیر بابا ناگهان از هم گسست</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">بلبلی از آشیان زندگانی پر کشید</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">از نبود مادرم بابا چه آمد بر سرم</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">من خجالت میشکم بر چشم سارا بنگرم</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">روزگار خواهر شش ساله ام بد میگذشت</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">شمع شبهای وصال از بخت او خاموش گشت</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">رفتگر در گوشه ای از کوچه ی پر پیچ و غم</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">بر زمین افتاد از کثرت اندوه و غم</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">از فراق روی همسر در جوانی پیر شد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">پیر هجران عاقبت از زندگی سیر شد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">چون در آن سرما کسی در کوچه ی بن بست نیست</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">آنکه بر روی زمین افتاده پس بابای کیست</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">پیرمردی خسته در صبح زمستان جان سپرد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">کودکان خردسال خویش را از یاد برد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">بچه ها این سرگذشت تلخ بابای من است</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">قصه یغمگین سارا دختری بی سرپرست</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">لقمه نانی برای عمه جانم می برم</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">من به سارا جمعه ها اسباب بازی میخرم</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">کودک ده ساله وقتی همچو بابا می شود</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">نیمه ای از روز را شاگرد بنا می شود</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">پینه های دست من گویای درد کهنه ایست</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">زیر پای فقر باباهای ما امضای کیست؟</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">چون که انشای غم انگیز سعید اینجا رسید</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">جای اشک از چشم آقای معلم خون چکید</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">چهره ی غمگین آقای معلم زرد شد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">از غم و اندوه شاگردش سراپا درد شد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">لحظه ای در خود فرو رفت و سپس آهی کشید</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">پیش چشم کودکان زد بوسه بر دست سعید</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">بچه ها انشای این کودک پر از اندوه شد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">غصه و غمهای او اندازه ی یک کوه بود</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">گرچه این انشای غمگین مادر و بابا نداشت</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">درس عشق و عاشقی در جمع ما برجا گذاشت</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">پینه های زخمناک این پسر غم آفرید</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">از زمین تا آسمان اندوه و ماتم آفرید</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">کاسه صبر معلم ناگهان لبریز شد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">چشم غمناکش به چشم مرد کوچک تیز شد</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">گفت یا رب دست این فرزند میهن زخمناک</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">زخم اگر بر دل نشیند زخم دیگر را چه باک</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">گر چه خاک سرزمین پاکم از جنس طلاست</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">فقر و ماتم ، گریه و غم سهم باباهای ماست</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b> text/html 2017-02-10T12:53:07+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری دفتر شعر من ای دوست، ز تو نام گرفت http://eivary.mihanblog.com/post/1071 <p align="center"><br><img class="irc_mi" src="http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/1/24/12/236x225_1453624288508905.jpg" style="margin-top: 99px;" alt="Image result for ‫دفتر شعر من ای دوست، ز تو نام گرفت‬‎" height="225" width="236"></p><p align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#000066">دفتر شعر من ای دوست، ز تو نام گرفت<br> قلمم از زخ زیبای تو الهام گرفت</font></b></font></p><p align="center"> <font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#000066">مصرع اول هر بیت ،بجز یاد تو نیست<br> تا که ابیاتِ غزل ،از تو سرانجام گرفت</font></b></font></p><div class="text_exposed_show" align="center"><p><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#000066"> هر چه از عشق سرودم، همه در وصف تو بود<br> هر کلامی که نوشتم ،ز رُخَت وام گرفت</font></b></font></p><p><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#000066"> دلم از دیده به هر سو نگران ، داشت نگاه <br> تا تو را دید نگاهم ، دلم آرام گرفت</font></b></font></p><p><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#000066"> مسجد و میکده ،جز وصف جمال تو نبود<br> سر به محراب و، دل از دست توأم جام گرفت</font></b></font></p><p><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#000066"> نظری دل به دلِ حادثه بسپار و برو<br> چون تو بسیار در این حادثه ‌، ایام گرفت</font></b></font></p></div><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#000066"> </font></b></font> text/html 2016-02-29T14:21:25+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری یک شبی مجنون نمازش را شکست http://eivary.mihanblog.com/post/1070 <div style="text-align: right;"><a href="http://eivary.mihanblog.com/" target="" title="بهترین شعرهای انتخابی من "><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExMWFRUXFxgXFxcYFxcaGBwYGBgXGBoYGBYYHCggGBolHBQUITEhJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzckICQsLDQsNDQsLCwsLCwsLCwsLCwvLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAL4BCgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgEAB//EAD8QAAEDAgQDBgQFAwMDBAMAAAEAAhEDIQQSMUEFUWEGEyJxgZEyobHBQlLR4fAUI2JykvEzgqIWVLLSFTRD/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAAF/8QALREAAgIBAwMBCAMAAwAAAAAAAAECEQMSITEEE0FRIjJCYXGBobEUkfAj0eH/2gAMAwEAAhEDEQA/AFFeh4j5n6qruU3q0ZJ8z9VEYZec8x6faXqLRT6LuQJmcIouwqHdR2kXZVfTA5otuDVjcEEVlSFcAEFckpicGYVjMIu/kJA7Vi5pVT0wxFBoO/shKlOU8ZqS4ElFp8lMKbKllwtK4U4Nw3CQdVea2XRKu85LoqqEsdu2Vi64GjK4J5lXOplw09EDgHtnxHyTN2KYbAj0Wedp7IokJ3MLdRCnSxQ0hE4ym0jVL2YWbyqxaa3FdjRtZoHxFDOqA9UK6mY1VIzA6lVxxSJzbYYDCkaiFOIV4MiVbYlugmg4nWPlKLYwCbpWCumodFGeFy4GjkoYupjmpOOwQNOoRIN/VcpVIN5AU3ifqOsi9C2tTnQIcYc6otuJA0uiKbhH2XLJKCqjnCMmLWUiiwRCvc0bJFxni7actbd3PYfqUrk8rHjHQgLtTjXgikwOIIlxaDNzABWbdhHS3OMoJA1Gb/aCTKtr1XPJL3OvqAb+s6IUNAeC0FpF5Nz891qxqlSM+T2nbHz24SkAH0iXaw7MflouDiWG/wDbt/2tSbLLvimZJO9kSKQ5ldoXlv8AIyb8I2RNz5lQc9TcBJnmVEwm0xXgVzk/J1tchXMxKGXZU5Y0/A8ZteQ9lUFTquJboUC16tGII0Uu24sprTIGsdJXA9x5rj3SrKNWN1VvbgmlvVlTiVCExdUYRuhKhGy6E72oEo1vZFiqqtCtaAUXRoN1ldkyafAYqwGnhCRKofhSFo2VGtGoQuJg6ELNHLK+C7ihA4EKIcQmbcGXGyGxWFy66q8ci8iNA5rHmiaWKJGVDloVfkmcVLhC6qLXNcpZDEk+6oznmvPeSZKbSxHJHalM7rzHluht5r3eWgyRy2lRbE8kyutxfoGUK4NjqpugamEHI5eoKiXLrfgGleRlk3kAc1MUjOt/PmlZqGIlWnEEiEr1DJIMe4heFd3NepVmuDWmx0nZWGh1FkLjw0Cn4KeI47JSMG5sPVYvE1PFAEnmbx6Jvx/EeLKNrfcpVhMG55JiGz8R+3NLFJWyjdpIGdPO6qqE5tRonf8ASNpgugVNBBGnXqpF9Ej/AKbM3IgfLmmU6A4NiCnUgjdF9+Oi7jqTC4ENix009kIIVVUlZPeOx9Eebm26reFc5plcDChqDp8FDQp+im5i8GrtVipeCqFwFWOZ0XRSPJNqQtMjmXQp90eS53Z5JXJDqLIhykSqnUDyVL2EIWhnFhTTKkEACQu5zzSySCrD5hSa9LMytbiCOSXSNYwD10+LW6Wf1BCk7Ek3mPJd2ztQdUwoPJLqrIJCka55/wA9FSSmiqFZ5wUVKF4hOmK0RhdfSI1BCS47iZBOUwBaRvzuiez/ABl7iWmC3cOiFOc5JWlsPGMbpvcOhehMK2DDwH0gTOrBeOo5tQj6ZBggg8iITQyRkrQrg4vcrVj3g6WO6gQoQjR1hDGyJGoVjcXlBk6XVDLHkqOI0A9hAcQT6jyPJTtXuNpb4FVOq15dUeC7xG23r7q3E4sAiCfIgWHTog8OC2mQbHMf58lXVxHJo/m0ouNsEXtYT/XbHQ2+XJBOfDjuIQ/eEieui854iQfNPpoVzbJVaskdBHy/ZUByqe/UevpC60GFWMaRGcm2fU24s75XDyV4xFPcBIqNQzIU8cywcPXz1ssbxq6Nqk6s0DSz8oU34Rjrix9ws7hMYRAdpOqaux2RwEeF2h68ipShOL2GUotbllXClonUdFSFOlxO/TcHUH9EQ51N4mIJ3EfNHuSW0kDQvAKOhXHU3fwq92FO0Hy/RUupHcH2Ta14ZyXqDuB5rmYq0s6LvdO2TaztIK/mVBxRLqZ3CrNJDWjtDQGWqJCLdRXO5lMsiBpYLC8Aim0lI0kXkQNAKAuZUQaa93YXaztIPKpxjiGOjWDCMcwKBajaFMTiKToADT+qs4fRq03glpaCY6eq1tWnLcoMCZFhY+vNKcdXDaTmnNM/iBvcGQYhHW/do7txftWF4svwoGcloeO8pnkTEtjlM+61/ZZ9PEUC6sDUBMNtlNheCL629Fj8BX/q6zW1GkspsJzEiPCIgDXVbThb+6YxgtEWG3TzWd49rlyPrt0uC6v2OztLsO8mPwPsfIOFp81kOINdTJaWuziZ2I853X2PhLpAKS9tez7MQ3OAO8aNxZ4Gx6jmkjnkve4BpWqj5IKmYABr/wDWZAHO6oxtV7RBIy6eE29dwUXiMJDgA9zJMECDH6ITDsArgSbAkydeohak0K0/IGameLxlEdDy13VT8I+JAlOMbxCZaAI+qF79saFp5g/UFMp/IVw+Yt/o3hou3ym/zshKlpBsm9PENj/pl25/k6KNEscC4tAEwB5awqavUnp9BVhcKahsQJESTH/KaDgj/wA7fmp18G1wmnAOsEa9JCqHfD8D/Qj9UXO+GBQr3kfQ3BmmVp2Oy9/SUyCLjf4p+vqiAT+SRHNqpFRwsKYH+qB81j38fs2beQB3C2kQx08gVZUwru6hzbtuCDN4V/euzXpSOkH5hFOdLcwlhj2IvcbhFyl5FUY+BEx8Pa68EX+hVhqZCS27TeP5umM0qoh/hcNxz+4QOJwhZeQ4E2In+BOqk6YrtboOpfCXscSAJibjmFY3ilN0B0g7OnT9kswdVzXWHvYHpey5jMOGukQARpqARqEnZjdP7B7sqtfc0dNzXiDqN/5qqqtMt2/T0SGhi3MdMg6SFpsLWbUaL2PyWfJjePfwXhNT+oKPRSjy9lc7DEGBdQLVFyK6QV2GLj8QUBgTKMyqbZ2Xa2jtIIMDz/ZeOA6hGZV4MXdw5wFdbDFqqdRTzJ0HsF00gdQPaPomWahHAzgtcBpMizjAjffVEYcd4cvdgciLaaG3P7JpW4eCCBIJ3BP2KyWKxj8O8scwy06g2jmqJvJ7vJ0dMF7QVUw5BIIg7hKePUmPeA7kcsGLh0R/5N9lreDY6nWdle0EgSAddtChuMdlaLiX56gl1hIgFwyG5aTGhPUBXxt7atjNlS4iZ/spQ8Vct0YQ3zzkOj5LVvJYZgkjl+psocH4YzCOqQ8vBDXEkCZ0kR62RXFqgbM8p9DcEJ5u2TiqRpuzPEM7DbKR1lH0KorUyWm4Lh6tKQcBqinQe78tOflI+yo4BxltGkQ9wzucXBpcBbmZ0WTTdlnyY7thw+MS9sWLe+bG1yHt8swcekhZpr4qPcPyACfX9At3xTEDEf1FXKARSe1sODx4oLrjSYHzWBFF82aYI1IMa2WjE7tegslwzh/5UagsrzhXflJPkqq1B5b8BVVyc+NwAHNYWA1O/kFbSgNA2BP6rrMHkzeEmQJJ59FQxsSCORVnT2RnVrkKzE/YbqYxJ5lUNcDbRQ7j/Ie6mkvJVt+Da96/8x9yusrOFiZHJ1x89EScEy8VL9Ra/UKg4JwdEtN/za+6ZTgK4SLKlMCMpkGY5+RVuGqba5hlPoJH2VBpltQSCAfb3RVIiYOkCfVLLgdJ2BVmlri32sOU8lKliCJDhLTqIH2UHm5vpb2sp0qbnAkXjX1RaVbirbgnQqEOMBxE7SbTb7IypiWEFrp6jlCH4S3xOvf9DJRjMG0l86iHD1kqWRLVuUhbQnqRJg2m06pnwwu7lwF7wPVK6tIh2UxPT+eScUmZGMAIuTPLbX3TZl7KQmP3mMGPIb4pto6DZE08SPzE+g+iGzgNmTppNj6KbK7SZLbrz5R9UbEwmWna/khMfULWFzQCRtcgj7LrarcxAtvYlVis0tcRIi9iuUEnujnN1sxczj8fEz6j6ouhxykbGW9SJHyQuKxTGsluaJFi7W/lYpTjsZnb8MX1kT7ALSunhP4a+5F5px8/g2uHqNeJa4HyIV3dr5zJEG/mD9084Z2jcwRUBqDYzf1J1UcnRSSuDsaPVJv2lRq8iyHanCy5x/F9RyTzBdoadR7WBjw422KOxTgdtOd0MGPJCe6DlnGUdmYfg2ArRTcGEZXGSbeA8p139k9dWI0aC/kT8Q6Eo/FYiAOphZLEcUbSc6lWDjclrhqJ+y27yMraQzaalRz5aWtnMQdtPDfW4R2MwRfU7sg3OZjhoabpPy+RlI8T2kythj85I0I0tzOiE4P2vxRc1tSoMpL4AaB4WEgy655IThKrQYyjaQw7b8Tfhx3FE+OpBcbQ1jIIaJtmJg+QS3svjKjzkqE03ExmLi188okTZIcc4klz5PfYgkS4ExApuMjWcxHohsR4+6Yc2ZlMnNuCHSyTzABuqRxrRX5Jym9Vn0fjuCOGpDLVdVNYuD80TYAwI9eaQMwdV/xOgbAGPLkSh8Nx19Si/O4tfTIOxMWaSLXF56Lcdn8HSpMFZ1UPBAIc+JHOOfsss28SbfJog9dIzOMwLqQaHjLIkTynf2QgaTckDzv8tFo+1WNo1skGcpdc6GYgDnp81zhfDGkZn0jEfj1jSQAbJFkqNy5KfIz4wwP4S6RGkn5aJdj+FifhymNDY+y2vB6FRzQQ7KzM4Nyj+4Wy6JPkEF20xAZ3TIAMEzvFhc73lGGV69KOkouNtGDq8PDYzExvCJbToxp9USa48/581eKrfyhbHKRnWOPg09bhoIjMZAI25k/cpficG8XIB63TTE1nfhAPmgv6h8HMzTz09Dss8JS9TRKMQejiHgZQHQQZAv6iDYq+nVa8SCA5rfFOh6j2Qrngm8tPPX1I329F44moww4QRz3HQ7i6r9OSf1CW4dziSyHAkmx59ERgwWOI6jbmhcNxQAk5RsLiNNNAiK3GGuLfC0mbnW3W10spTezWxyUVumW0/wDquOkifU6oqbkndt/mEPUrNLw5sAOZoOYN1xtWWny+5/VB3Kn9Aqo7C6sTncT+ZM6VQOFOBqXAjlYJXWJLiBrPPomeHphjCSZyy4HqRp7q2VbL1/8ACMHuw1lCYE2ix9OSnRw9pka6TqAEHXxEkDTX6KArWHn91kcJNGhNBH9K13iBLZEAhw0jcHdJ8TXNLPTBzdd7hEYavlbrGv1Sio/O5x5lXxQdvVwSnLZVyQe4R+6j1RFDBF2iqxNTu3mm7xEfluPdV7kbpCdt8sqfNlNNsLh6b9WP9P3TTh3BWBweZyg2aYv52U/5EbqgvC0rJdnOGd23vXDxOHhHJp59Si+IV4ho+J3yHNF16+p2CS4d5cX1T5NXXe53GwJxnF/3GNGxH6KvjnCqVaczxTqTlY4/CbSWv5bXS2m7vK/TN8gvdr8UWMBj/wDqR0vTH6I07SQrqm2ZnilR1FxY9kObY3seRB5dVPh9RvcUmuEuc9zpm4ZmG/V4/wDEoWrUNQBo8QBmToPUo7B8Jc9wzENpgRpdwAiGt31cSTYFytJpLcnFNvYX4APqw1rZDHGpMwA0uzGT5pjjsLVFQNp04cfEBq421M6NAJtutTgqFKmGyMjBdtNrcxc7nAu4/JNcI17pcaPds3dUyttvIEkjzWTJ1dO0ti0MG27Mtg6NE4cvqUS15kNLS7K6fC4Zdo3HUKVbGw0CC0AQALq7jPaLDFwpMdLGnb4Q4/Fk6WFvZDcNNOpWDzVZDSPC4ET7xfTmuTenVJP/AHAyq6TND2X4L3h72tPhILGm2t5IWpDcpNpAFuXl5SF6g8EAtIAsD5QqOKYvJTdflN75Q4Bx8gCSvLlklORrUUkLOE4g0MLNSBAkEciM2vqsv2jrnEPbUZcZALmNST90o7T8aeajqWb+20gQNDHNcw2Pkgnxs3aLOHReliwOP/J5ZmlkT9kjkcNWuA9YUw/qtlw/D4WuAaTsjhqN78wU0/8AS7Obf9oXS6pXugxx7bMz1fGuBNunSy7h8cTaL+Zv5IivTBmQhDgYMhG4+UPUgl3igg5XRAdyOwI5dVQ6m6s1zSYcwjW3Q/L6LjKbhYixsfI3+RXabTmDpAeLQbZh57oRdcHNWBVsG6nBIjYHUH1RWBrMcMlRgM6EWMjqp1KYe0tLiG2IG8idOYS52G7s+LxTcEGArp6lvyRa0vbgf4yg1uRzYa27bn777qrC05kZmEk2GZJn1y8yQLeEa6D15IgVckZmDYjYehlKoyUaGtWE1MM9pzEWmJBB+h1VmMNj1AB9/wDhRw/Em+IuaIN3AHUjeJ+iuGLo1B8BHIh7fofJHuO1qQuhU6ZGsfEB/NFDvg0XMXQfFuINpwZk8rT8isxisXUqHXy5JlHUgSlpY8xXEwW5W3uUuqYt2gho3M/pdAU8E+JeSP5801weEYNWz1jl5ouUYr1FSlJ77F/D8E9wzEvyj/KNfmnvDsAwOnwzAkamb2kqmlWZHiM75QDA3kjdRGMZVae7c2wJcAINohp0gG8xsNVinKcvkjXGMUPqORtiWgHlHsmL+mmy+bY3jxf/AGizu36R+EDmDyhTodrjQAZmNUC0nUeSphwSivmSzZYt87Gz4pUzHumnU+JC8Yq93SyjYKfB3tdT76ZDhIPNJO0NckgHzhVS3om99yPA2A1J5C/lqgO1GLZUHdumBVNR0W/DlA+pRNTGjC0c7hLnaD0tP1WWwbH4mpmf8DTmdy/cyqKPxMm38Ifg8NUcA6kG0qY0LvE47EibdJThtUzlc0PcIMNbmd0kmGhKa2L0Ag/laPlKoxvF+6/ttd4tajxcydY6qbjKb4HTUEbB3E6VCC+alU/gaQXT1OgHkst2g43XxBIe7u6Q1ptBtf8AFuR/IQ/DXNc6QYi9yZMbyVLjzw6tTc14bmbDjtItJjpHsmx4YwnurfqCc3KHyB24MPHh7t/MXB6EWVWHp1aFT4XZeRBiOfIouo+pSc0gtqby2ILetpFvZW1nNdLmVC38zZIc072Bh1+Srb+xKv7HeAxtOC9lR1ICAchsCdPAZBmNFM8bqumm8Z3t8VMxkz0yC1w0+IHUbgdFksRxF8OBsI+KAHOmCM0WJEa9VHD1TUAc57oafCAYO152FtuSh/GS3ZXvXsiHFPE8ZNcozzpIaAfO4RPD+AV/jDsgvBdIBI2hWcMdQ717q8lo8QnckzFtQneJ4jQxEB9V9Ng+FrR01JIN+irPJKNRivvVixxpvU3+RDheIeIB3heNHA29CtXT4zXgf3jpyCR8XxOHLDTFPNDQBUB21nzuZWbl4tf/AHn6IKCyK2qOcnB1yfW3rwFlytUa0S4wOaDbxmj+YLN22+DU8iQdkUKlJKcT2iDXWbLfr+yjh+N0nOJOZjtR4jB6X5yh2JLeju7F7WF4ktA1hA4njFNstN5S/jdCo5wfTMMdqHWIPLqNUnxOUQM0u3haceKLW7M+TLNPZDBuO2HPT7lMMNXkZTsTZK8NhXuaCxgF4zG0pph8MQ6Kr4I1a1rpEX1iAnyOK4ExqTe5a52rcsHXkLqTauQDwgnyET5xoj24cRIBIjc39ZQWMxjaYmb+3t0WTW5bI16Ut2As4e+o/M5gjUzI9ABsjWcPpNdIAB2G3zukGI4882FpXcLjHuMk23VpYsjW7oksuNPZWNqzGNMk5vP7Jbj+JuB/tRPVoI+a47EZuqEfE3TQxL4hZ5H8ILSx+Ja8uDoLpnlB2HIId76xdnmHbkWlHB45FW0adrgei0Npb0QSk9rFlZtWo6XEkx7BE0OHgeJ5tuBE/oEwo8UdSaWmkHM5tsb8wdSlWB4i9rnQyZBF+SClJp0jnGKat2OcL2gNFuVpzUtQJu3pHz9VOhxqnVfLnR0O8bLL1abi4kANnYaKLaMa3R7cQdyRpeI1XVpdAyMaSQTvbbXRdo1ooNsGl14Ejy+X1SDDUJIOxMHy3Wv7MuBxDS4Agh2W0xEaKWaox+hTFbl9TPurd2C863DBzO7j0CDpUi9m0zMkgSd9YlbjtVwijXxDQ14p1XN3BLHaxpo7W+6Bw3Zt7HRV8IEdRH+PMJY54KN+QvFJyozWGwdYWb8M7QfaJRtDhFQT4Q4ER/caLeU6ea+gYPh1MD4Q4jYx87K2p2apviJY7MCSwlpyxcCLXPPmVnl18Sq6N+pgqPCm0wS+q1rh/lcdIF9Epx7aYdLKmczebzO+Y3n6r6p/+FwjASKbCYIzO8TjPNz5IWc41Sp5Sw1Q5sxlNwDyBsTHOU2Lq1KXn/f2CfTtKj5/WBIkkc4nbyTh1JrsO2qyZbDXi12mYceoNj6c0pr0g1xaDIG+3T6q7hmKhtRmoLXW84P2W6atJoyQdOmSq4SsWl7aVTIRqWOj3jRanhpwPc03OZJkNfc5mmNTeY8lm8Bx+tSNny2fhNx5TsmtLjlN1ZtbLDoIIH5os484kg+QUM0ZtV+n+y2JwTv9l/H+EU6NLPTfmDz/AGyJII3DjpIG6y+V3MLQYXjDaINMF9RjwbEAZX7FsHSUpdgg4yQJNzpumwuUVUt/mdlSk/ZNLj6Vas7xOgHbYKDeFsb8bp2tb3T91GpVcQwZW7uO/lC7iuDUfxybb6DyASd/xx9B1h88mbZhXkkNHhB+I6enOyLilTuYe7mdPRqjxPHM+BhgDfp0Csw2IoBkikap/FIaSf8Ad9k0ratgjSdIAxuP7wgOdb8oIA91PCvpsjIxpcdzc9blX4l4c1zcjWs5FokGbFpYNQqQymAI+Yk6btNktx01RyjLVbYypUi90uvlM6eH0aCjq+NaHQCIuXSQLRzO6RjiDmgwXE7mbR0GiW1gCZMk/wCRH02SLE5Pcr3FFbGjxfGmtZZ0nkshjcaXk+ajiartGmB0H3QrRzK04sMYGXLmc9iL5B35oqnjTzsdV0uEQYMaWuhyzr5K1WQuhlScNjNlY6Cl9Au0iQjsNhzrCk0kXi2y4Ye07D+eqIp4RztBP7o/CcPcW5hpvNvZMsBg8pMn4Wg62vFvYfMLJkzL1NcMQspcDcYzGBz29Sj8P2YZZxOuk8uafiAL6mSZ+ETNh/NlZRxAMANu4DTWOc7BYZdTN8GlYYoR4rs9SaLAkxrH0KzGK7OVS4eAQTaXR72K+lYkhov6AbJDxTGPcf7NHM4ficSPYSjg6jJe35BlxQa3EdHsw/8AGWMbF9XQOmgVFWrSo4imWvJayxcTOoI2tGlgrcVwbF1pL3ZR1db2CV8S7PGm2O9zn8rGOcZ/7Zj1W3HJSdTnfyRkmnHeMaLsdxdr8S2qLNDhGugt+q+gnG0qlIPc4FuocNuv7LAswDX4fKKDmPb8Ly0gmNQ7nPVdw4qUqAY3xte7Vt3XFyGybJM2KM0lHatvsNjnKLbl53NfwLi1Oq+qJBa2MpGrpnxQqu1HFTTDgx3iaBI0MO0I58koxPBQcjadLu8sTUBh0b2m/qj8Pw9lIB1V3eHcvOnqdrlZ+3iUtS/otqyVpf8AZjzxCvU2eQT/AD7qL8TTa052FztgT+iZdpe07C3u6LoG5aLEcgVjXVuQ9dSvSxQ1K2qMOSel0nZbiq0zaOg9rqjD1IMqJUsO4B0kSOS01sZ/ISaLnCzSesR/yFyjg3ZhLT1ExI6FEjiJOgPpJ+iIw/FAJBhw3BEj2/RSbmuEVUYPyMMLjG0iSyi0NLRmY6DfeD5KDsdRn/8AXj/uP6oFjmuu3SdLn6ooH/AKPbXL/b/7Lan/AJH0jEYoXvASLGV6ROhcdJP7qnFPlxkkoKo8ApY4R5ZTz8QGuGWkwXud1CvjzJtHlCDeZN3HyVLiZ6DRXWNEXkZdiMQ42Lj8591RRbv9vquF9157iBdxFhA0130um0oTU+Tr8RaAShXUJMl1hufuj6mFEaBo56nzTT/0u9zM1NwqWmIg+moKEpxhywqEpGZbTB0mPYJtwXgwqv8AFZup5lX0uC+EuqEgAEQBJzcnTomXZ2qBWLT+UR0g/wDCTLl/424+A48ftpSHFXsthnsgUw23xNnMD56H1WWxfZ51F8OAc3ZwsD58j0X0XDv56L1Wm1zSHNEHmLQvJx9Zkg6btHoT6aEt1sYijgWhnhaJnYfUlHU+HNybB0iDeLxJ8rlHcRpuog5II5/lb1G211RheIB4yPIB1a7qL6SqOc5LUuDoxjF0GNqsyEZR4bQII157z90PhadyJOsvIbMHVjQ7kPX4UDxTHG8wM1s4ILSwWIgiTB9kC7G5nZswOhIOhgQLcl0MEnG/U6WaKdGpAD9IawHxONy7pfUaewCso4iTId0ktv7CwGuqyx4sfxDNGsGP2vKDxHGhnvIYNAOSV9JNjfyIG9fVYbS0nzuhH4hlN3jeII+GPvrCy9TH4V1MuFQh0Ttr7JEzGZnAuuJ0mTf7IY+ibvd/0CfVJePyfTWcRpO0cB68lTWxbHRlqAXmwBt1CyD8RQOUmkGOH5TZw/yAsu1O0wpmKLWhsC4mfYwuXRv4bOfUL4qNTWYHgh+h9LT6JBjsVQonIxjSQDmvAi1rSTPKPZZviPaCq/8AE63l9kodnf8Am11m19ba3WzD0bXvP7GXL1S+FGixva57pDAKbRyEnoL6LN4vHPqklznGesk+Z0HkpVMIGjxX+X0UW0gbTHzK2wxwh7qMk5znyyulWgGwJNi77CVXSoOc0kRG94R9TCBsCTJ12t+ij/TNzRb+dN09i16iyFOi9omRKanCgDQXQ+KwdpGqOoFEMNi8tm2afO3sqsVrMSD0IurcPSI1RBAOyXhhvagTB1YtKZhx/k/qq2sEQQD13VrWDn8yllQ0bNHiD4nebvqUHWibq3iD4q1P9bv/AJFBPcZmU1HOREtk2vyU/wChcQbtBizZuegOkorh48Ejcn5KnEgkkclwVuL6LZI5SFpGup4mj3TwG1GfA7py6gwszXpZXSr6LS5zZcRFzA52gJMkdSv0DB6dgypS8LG6wAOk7+i03AMJWoAl8Fh0LTOXzEWWQx39pzIkgyL/AM6o2hVqvpnxw1sgC/zhSzQeSNLgrjkoO2H9qsRle5zZh4HlmEzbnos3TrvDg9pgjQ/ZSfDpJJs31nT2QjnEReef7KuOGmOklOVys3PCePZwWuMkAHrB6cwmvCeLZnmmSIgwdD5L5nRxJpuzDyTOpxMeF+Xxg+nqsWXo03suTXj6nbc+i8QxfdtcG0+8OUjSQekbi6+dYetLoeZE2y2E9Tr0hOKVepHeteSTBcHfaNuiQcX4kXvdAi4P/dpKPS4dFr8g6jJdMOdSa10/FfcyBfQArZUeEYevTzGm0To5pyn5W91gH52jxO9BKswXGn0XENJLeR+y7qMM5bwdNHYcsEvaXJPtLhTh6uRplpEtJsfI7JK15e682EmPujeK4o4h+c8oANx/JS8kyb6wDC2YovQr5MuRrW64L2Vh7rjidfnKKwuJDh3fdsB0nbziEPWwcPy5rAA6c+iN0xXuiumwnUk+X7KbgBq23v8AREtaBYD3VlKkusNFeGpMO3uYHsEWaQG/nEIPEURchCtc6Tf5rqs66GQotJ1B8wqqtJp2uPRVtcVKLLqBZFlLWbz5ruI4ZkPh+KA4ybdQZ5Gy8yo5pltjseXXzXRi3RByk3vF4Ivpr+5RQGWMwzyBbaYkdNeviFuqqq4Z24FtpF7AmOdiFD+oJIJAOnuHNdPu0LrsYQItpAtcWAMHqAiKcdQgG0RbUG8kbdQvdzfQDc+IW/1ctQpiuSDpEzEdSfqVGpXcLgN5Ols5tNfYIbBJjCvEyLX3G09b6H2VjQOZVTMU4mTB9P8AX/8Ac/JHsw5gaaJZbFIbn//Z" alt="Image result for ‫مجنون‬‎"></a></div><div style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">یک شبی مجنون نمازش را شکست</font></b></div><b><div style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">بی وضو در کوچه لیلا نشست</font></b></div></b><div style="text-align: right;"><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">عشق آن شب مست مستش کرده بود</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">فارغ از جام الستش کرده بود</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">سجده ای زد بر لب درگاه او</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">پر ز لیلا شد دل پر آه او</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">گفت یا رب از چه خوارم کرده ای</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">بر صلیب عشق دارم کرده ای</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">جام لیلا را به دستم داده ای</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">وندر این بازی شکستم داده ای</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">نشتر عشقش به جانم می زنی</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">دردم از لیلاست آنم می زنی</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">خسته ام زین عشق ؛ دل خونم مکن</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">من که مجنونم تو مجنونم مکن</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">مرد این بازیچه دیگر نیستم</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">این تو و لیلای تو … من نیستم</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">گفت : ای دیوانه لیلایت منم</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">در رگ پنهان و پیدایت منم</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">سال ها با جور لیلا ساختی</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">من کنارت بودم و نشناختی</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">عشق لیلا در دلت انداختم</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">صد قمار عشق یک جا باختم</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">کردمت آوارهء صحرا نشد</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">گفتم عاقل می شوی اما نشد</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">سوختم در حسرت یک یا ربت</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">غیر لیلا بر نیامد از لبت</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">روز و شب او را صدا کردی ولی</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">دیدم امشب با منی گفتم بلی</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">مطمئن بودم به من سر میزنی</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">در حریم خانه ام در میزنی</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">حال این لیلا که خوارت کرده بود</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">درس عشقش بیقرارت کرده بود</font></b></b><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">مرد راهم باش تا شاهت کنم</font></b></div><b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">صد چو لیلا کشته در راهت کنم.</font></b></b><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 18px; vertical-align: baseline;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;مرتضی عبدالهی</font></b></p></div> text/html 2016-01-21T06:17:11+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری رفتنم را ای دوستان باور کنید http://eivary.mihanblog.com/post/1069 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <h1 style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin" lang="AR-SA">روز مرگم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اشک را پیدا کنید</span></h1> <h1 style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin" lang="AR-SA">روی قلبم عشق را پیدا کنید</span></h1> <h1 style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin" lang="AR-SA">روز مرگم خاک را باور کنید</span></h1> <h1 style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin" lang="AR-SA">روی قبرم لاله را پرپر کنید</span></h1> <h1 style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin" lang="AR-SA">خانه را وقف نیلوفر کنید</span></h1> <h1 style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin" lang="AR-SA">پیکرم را غرق در شبنم کنید</span></h1> <h1 style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin" lang="AR-SA">روز مرگم دوست را دعوت کنید</span></h1> <h1 style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin" lang="AR-SA">بعد مرگم خنده را سر کنید</span></h1> <h1 style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: major-latin" lang="AR-SA">رفتنم را ای دوستان باور کنید</span></h1> <h1 style="text-align:right" align="right">&nbsp;</h1> <h1 style="text-align:right" align="right">&nbsp;</h1> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2016-01-21T06:11:11+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری مسلمانان مسلمانان مرا ترکی است یغمایی http://eivary.mihanblog.com/post/1068 <a href="http://eivary.mihanblog.com/" target="" title="بهترین شعرهای انتخابی من"><img src="http://www.reinodosgifs.net/flores/32.gif" alt="عکس " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> <div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>مسلمانان مسلمانان مرا ترکی است یغمایی</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>که او صف‌های شیران را بدراند به تنهایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>کمان را چون بجنباند بلرزد آسمان را دل</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>فروافتد ز بیم او مه و زهره ز بالایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>بلا و محنتی شیرین که جز با وی نیاسایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>چو او رخسار بنماید نماند کفر و تاریکی</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>چو جعد خویش بگشاید نه دین ماند نه ترسایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>مرا غیرت همی‌گوید خموش ار جانت می‌باید</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>ز جان خویش بیزارم اگر دارد شکیبایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>ندارد چاره دیوانه به جز زنجیر خاییدن</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>حلالستت حلالستت اگر زنجیر می‌خایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>بگو اسرار ای مجنون ز هشیاران چه می‌ترسی</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>قبا بشکاف ای گردون قیامت را چه می‌پایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>وگر پرواز عشق تو در این عالم نمی‌گنجد</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>به سوی قاف قربت پر که سیمرغی و عنقایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>اگر خواهی که حق گویم به من ده ساغر مردی</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>وگر خواهی که ره بینم درآ ای چشم و بینایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>در آتش بایدت بودن همه تن همچو خورشیدی</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>اگر خواهی که عالم را ضیا و نور افزایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>گدازان بایدت بودن چو قرص ماه اگر خواهی</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>که از خورشید خورشیدان تو را باشد پذیرایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>اگر دلگیر شد خانه نه پاگیر است برجه رو</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>وگر نازک دلی منشین بر گیجان سودایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>گهی سودای فاسد بین زمانی فاسد سودا</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>گهی گم شو از این هر دو اگر همخرقه مایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>به ترک ترک اولیتر سیه رویان هندو را</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>که ترکان راست جانبازی و هندو راست لالایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>منم باری بحمدالله غلام ترک همچون مه</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>که مه رویان گردونی از او دارند زیبایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>دهان عشق می‌خندد که نامش ترک گفتم من</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>خود این او می‌دمد در ما که ما ناییم و او نایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>چه نالد نای بیچاره جز آنک دردمد نایی</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>ببین نی‌های اشکسته به گورستان چو می‌آیی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>بمانده از دم نایی نه جان مانده نه گویایی</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>زبان حالشان گوید که رفت از ما من و مایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>هلا بس کن هلا بس کن منه هیزم بر این آتش</b></font></p></div><div class="m2"><p><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>که می‌ترسم که این آتش بگیرد راه بالایی</b></font></p></div></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font> text/html 2016-01-19T12:03:23+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری نـامـت نوشــته شــد به دلــم . مهـربان مـن http://eivary.mihanblog.com/post/1067 <p align="right"><a href="http://eivary.mihanblog.com/" target="" title="بهترین شعرهای انتخابی من"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKJIGCxlP3j-ODRJenQU0YHChSHd1vyVP0Z15jXXfqkNIpCnwr" style="width:276px;height:158px;margin-left:-27px;margin-right:-47px;margin-top:0px" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKJIGCxlP3j-ODRJenQU0YHChSHd1vyVP0Z15jXXfqkNIpCnwr" data-sz="f" name="Y0tQqatznycGtM:" class="rg_i" alt="نتیجه تصویری برای مهـربان مـن"></a></p><p align="right"><b><font size="3">نـامـت نوشــته شــد به دلــم . مهـربان مـن </font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">&nbsp;از عشــق تسـت . ســبز و بــهار و خــزان مـن</font></b></p><p align="right"><b><font size="3"><br></font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">یکــدم ز پشـت پنـجـره چـون جـام آفتـــــاب</font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">&nbsp;بـر من نگـــاه کـن ؛ فــدای تو جــــان مـــــن</font></b></p><p align="right"><b><font size="3"><br></font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">از آن نگـــاه خــویـش بــریــز آب زنـدگـــــــی</font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">&nbsp;بــر جــان تشــنه ام نمــانـده تـــــوان مــــن</font></b></p><p align="right"><b><font size="3"><br></font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">در حســرت نگـــاه تــو . مــن آه میـکشـــــم</font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">&nbsp;امــا کجــاسـت پــاســـــخ آهِ&nbsp; نهـــــــــــــان مـن؟</font></b></p><p align="right"><b><font size="3"><br></font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">آتــش فتــــاده بــر چــمن ســبز زنــدگــــــی</font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">ویــرانــــه میشــــود ز غــمـت آشــــــیان مــــن</font></b></p><p align="right"><b><font size="3"><br></font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">پـــژ واک نــام تسـت&nbsp; کـــه تـکــرار میشـــو د</font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">هــمچـون ســتـاره هـا بــه شـب آسـمان مـن</font></b></p><p align="right"><b><font size="3"><br></font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">ای چـشمه ی زلال و صمیـمی بجـوش بـــاز</font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">&nbsp;ســیـــــــــراب کـــن زجــام محـــبـت روان مــن</font></b></p><p align="right"><b><font size="3"><br></font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">جــاریســت &nbsp;نازنیــن من اکـنـون بـه پــای تـو</font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">گــل بـوســه هــای سـرخ غزل از لبـــان مــــن</font></b></p><p align="right"><b><font size="3"><br></font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">شـبهـا چـو شــمع . زاتـش دل. ذوب میشوم</font></b></p><b> </b><p align="right"><b><font size="3">&nbsp;افسوس کـو در ایـن دل شـب همـزبــان مــن؟</font></b></p><p align="right"><br>&nbsp;شعر از محمود انصاری کلیبری</p> text/html 2015-12-08T09:27:29+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری بی تو به سر نمی شود http://eivary.mihanblog.com/post/1060 <font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود</font><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;داغ تو دارد این دلم جای&nbsp;ِ دگر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">دیده عقل مست تو ، چرخه چرخ پست&nbsp;ِ تو</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;گوش طرب به دست تو بی تو به سر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">جان ز تو جوش می کند &nbsp;دل ز تو نوش می کند</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;عقل خروش می کند بی تو به سر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">خمر&nbsp;ِ من و خمار&nbsp;ِ من باغ من و بهار&nbsp;ِ من&nbsp;</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خواب من و خمار من بی تو به سر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">جاه و جلالِ من تویی مکلت و &nbsp;مالِ من تویی</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آب&nbsp;ِ زلال من تو یی بی تو به سر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;آن&nbsp;ِ منی کجا روی بی تو به سر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">دل بِنَهَند برکنی ، توبه کنند بشکنی</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; این همه خود تو میکنی بی تو به سر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;باغ ارم سقر شدی بی تو به سر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ور بروی عدم شوم بی تو به سر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">خواب مرا بِبَسته ای نقش مرا بشسته ای</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;وز همه ام گسسته ای بی تو به سر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مونس و غم گسار من بی تو به سر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سر ز غم تو چون کشم بی تو به سر نمی شود</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">هرچه بگویم ای صنم ، نیست جدا ز نیک و بد</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هم تو بگو ز لطف&nbsp;ِ خود بی تو به سر نمی شود<br>مولانا<br></font></div> text/html 2015-12-04T11:07:19+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری شعر ی باتمام حروف http://eivary.mihanblog.com/post/1059 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ا) الا یا ایها الاول به نامت ابتدا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ب) برای عاشقی کردن به نامت اقتدا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(پ) پشیمانم پریشانم که بر خالق جفا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ت) توکل بر شما کردم به سویت التجا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ث) ثنا کردم دعا کردم صفا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ج) جوانی را خطا کردم ز مهرت امتناع کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(چ) چرایش را نمیدانم ببخشا گر خطا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ح) حصارم شد گناهانی که آنجا در خفا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(خ) خداوندا تو میدانی&nbsp; که از غفلت چه ها کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(د) دلم پر مهر تو اما چه بی پروا گناه کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ذ) ذلالم داده ای اکنون که بر تو اقتدا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ر) رهت گم کرده بودم من که گفتم اشتباه کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ز) زبانم قاصر از مدح و کمی با حق صفا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(س) سرم شوریده میخواهی سرم از تن جدا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ش) شدی شافی برای دل تقاضای شفا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ص) صدا کردی که ادعونی خدایا من صدا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ض) ضعیف و ناتوانم من به درگاهت ندا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ط) طلسم از دل شکستم من که جادو بی بها کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ظ) ظلمت نفس اماره که شکوه بر صبا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ع) علیمی عالمی بر من ببخشا که خطا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(غ) غمی غمگین به دل دارم که نجوا با خدا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ف) فقیرم بر سر کویت غنایت را&nbsp; صدا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ق) قلم را من به قرآن کریمت مقتدا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ک) کتابت ساقی دلها قرائت والضحی کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(گ) گرَم از درگهت رانی خداوندا خطا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ل) لبم خاموش و دل را با تکاثر آشنا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(م) مرا سوی خود آور از این رو من صفا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ن) نرانیم ز درگاهت&nbsp; که یاربی صدا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(و) ولیت را همی خوانم، او را&nbsp; مقتدا کردم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ه) همین شعرم به درگاهت قبول افتد دعا کردم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">__________________________</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">(ی) یکی عبد گنهکارم مرا عفوم نما یارم غزل را انتها کردم</font></div> text/html 2015-08-02T22:08:49+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری چه غریب ماندی ای دل http://eivary.mihanblog.com/post/1057 <img class="irc_mi" src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/8/8/12/1470642950991272.jpeg" alt="Image result for ‫چه غریب ماندی ای دل! نه غمی ، نه غمگساری‬‎" style="margin-top: 0px;" height="218" width="283"><div><br><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>چه غریب ماندی ای دل! نه غمی ، نه غمگساری&nbsp;<br>نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری</b></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد&nbsp;<br>که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری</b></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>چه چراغ چشم دارد دلم از شبان و روزان&nbsp;<br>که به هفت آسمانش نه ستاره ای ست باری</b></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>دل من ! چه حیف بودی که چنین ز کار ماندی&nbsp;<br>چه هنر به کار بندم که نماند وقت کاری</b></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>نرسید آن که ماهی به تو پرتوی رساند&nbsp;<br>دل آبگینه بشکن که نماند جز غباری</b></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>همه عمر چشم بودم که مگر گلی بخندد&nbsp;<br>دگر ای امید خون شو که فرو خلید خاری</b></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>سحرم کشیده خنجر که ، چرا شبت نکشته ست&nbsp;<br>تو بکش که تا نیفتد دگرم به شب گذاری</b></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>به سرشک همچو باران ز برت چه برخورم من ؟<br>که چو سنگ تیره ماندی همه عمر بر مزاری</b></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>چو به زندگان نبخشی تو گناه زندگانی<br>بگذار تا بمیرد به بر تو زنده واری</b></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>نه چنان شکست پشتم که دوباره سر بر آرم&nbsp;<br>منم آن درخت پیری که نداشت برگ و باری</b></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>سر بی پناه پیری به کنار گیر و بگذر&nbsp;<br>که به غیر مرگ دیگر نگشایدت کناری</b></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>به غروب این بیابان بنشین غریب و تنها&nbsp;<br>بنگر وفای یاران که رها کنند یاری</b></font></p></div><p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>&nbsp;هوشنگ ابتهاج</b></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b> </b></font> text/html 2015-08-02T22:06:05+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری گردش چشم سیاه تو خوشم می آید http://eivary.mihanblog.com/post/1056 <font face="impact" size="4"><b><img class="irc_mut itKRn_z6DV90-HwpH6ZlgJaI" alt="Image result for ‫گردش چشم سیاه تو خوشم می آید‬‎" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUQExIWFRUVFxUXFRUWFxUVFRcVFRUWFxUXFRUYHiggGBolHRUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGysfHyUtLSstLS4tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0rKy0tLS0tLS0tLSstLS0tK//AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcCAf/EAEIQAAEDAgQCBwMKBAYCAwAAAAEAAgMEEQUSITFBUQYTImFxgZEyobEHFDNCUnOywdHwI7Ph8WJygpKi0iRTFTRD/8QAGQEBAAMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAIDBAEF/8QAKhEAAgEDAgUEAwEBAQAAAAAAAAECAxEhEjEEE0FSoQUUFSIyUWFicSP/2gAMAwEAAhEDEQA/AMNQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIDqy8V0+T2bKyoOm8IubaaTKw1Dmnlfw/NaqfDa46rmWrxXLnpsZXZeWWgVMLSNh6JkaRvJHwz/ZxcWn0KZZACvcOHNPBPBg7bXXVwkmcfGRXQziyFoU2GEatS2E0jge0BZd9pK9rnPextexm9l4prHqPJK5t+JI8FEmyyyi4uzNUJ6lc4QnEU5GxV86IRF8Ykfrfa/JWUqXMlpTK69flR1NGdoW7wOZawaPTVeSWv7I9Fr+Pfd4MPyi7fJhKFt7gPsj0FkoXtGzR6Bc9g+7wd+TXb5MMshbj84HFo9Fx17CPZHhZPY/68D5JdvkxFC2zKwm9vgvepYdNPO3xXPYvu8Hfkl2+TEkWW1SUg3sPQWTd4IOwPhZPZPu8HfkV2+THUWWwiqHEe4X9EpHK07WB7k9l/rwd+QXb5MaQtxjsL5mjXjYfBemNo1AFvAKXx77vBH5Jdvkw1C3drm21De7b4Jl0gcPm1RoPoZdRb7DrW5LkuAaV9Xg7H1FSklp8mKuC8XpXi889IEIQgBCEIC/fJjhTqhlU1pALTAde8TK4t6JSAanyCrXyOVgj+c3dlzGAfzlrUFU131l6vCL/AMkzxOOk1WaM9rMBe0aCygp6Jzb5tAtgkpWO5KJr+jzXAiy0OMZbYM8aslvkzBtSGcbp9S4u3aye4x0Pe27mi6q9RSPYbEEKl64GiPLqFtjxGN21kjVyEAm+m/kFU21NjuprDy+ZpFiRlKkq2rAdC2ehTqqYyTZjsTbyOi8qMIeBo0mzracrK103RpoeDruNPNXGnwgNBuOFibcDxWCdCV7s9GnXjpwZRQ9G5pLm1mjUu7hvpxVto6+KJoaXFrWgAXaVZq/LGAyNoOmpHLyVVxqjDy1uYNa3fmXd6hKvGhK0ByJV43nhdCy4bjFMdOujB5OOU+hU5E+N4u0td/lIPwWcwUMdi5zg/wAgdfE/klDTMJ0bbYCwu8kmwaLbX5bqyHqr2cTPP0ZPKkXOtcNgFHOPNWroz8nt2iSqfI0kdmJj3WYDr2zftO9wUzU/J9ER/Dme08nZXD4X96tXqNN7poql6XUgsNMzxh5I6p3P3K3u6A1I9mSJ3jmb8LplWdGqxlz1We3GMh//AB0d7lfDiaU9mZZcNVj0K+2Ut3HmP0XbaqM9x79ElUBwOV3ZI+qRY+h1TR4PJXKX6Iac5wPy3kT8f7pPJf3d/wAUwidI3YnwOycxVBOjhbv3CarhqwS0p4/u6Sy24eY3T+MuHMjholWxh2vj++5dsd1WG0Ep538dD5pfr7fnv79V49oGo/Z8UyqJxrw5jUA+ZUrnErjh1QL3v4bX96Y4vVg08wB//KUf8HKKqK22nDu/eqYYhV3jkF92O/CVnnWw0aaVH7JlMK8QheOe2CEIQAhCEBO4DVOjilc02PWQj/hOpih6Qys2dx3vrqoDDfoJPvYfwTr3Mr6U5RWGZa1OMnlGi4f05c2wfqOOuvqrHRdM4nWuVjGcrts55rVHipLdXMcuDi9sG9x43C76zUjV0tLMO0B4ggFYlDXuHHRPYsckGzirY8THqip8HJbMv1f0UpWB0jZsltTdokPdl13JTnCIW2+mZ/qHa9yzmDF5HO7TjkFyRwJHsj1spXE6fM35zTHsOtnaSbxuI5fYJ2PfbkslWrTc8rBtpUqqhh5/4aDnhuWuLc31TcFjuWo2PcorFMcmYHNLLC1gRtbxPwVDGKRxt7bnSuOtgcrQe87n3JpPjkrz2H2bxbcED1VEuImvrB/X+mqPDwtqn+X8LazEm5CHNGe2+2/OyrlXM5zjeQ2vo0H4uUQ2ocC5xN732Bt6HUJCCGSZ4iZcl3LldZmr5Zo1dCwU9UB2I23OguLucSToAtd+T3oX1OWqqReci7GbiIH4yczw2CbfJ30HZStbNKA6TdoP1b8fFaJAq8F6T05F2tTSsxBrNL2TqSYAXVIxgPlzWNgLm/K3G3FRbuyt/wBJ+LpLHe1wVxiuL2YZYSA4DYnQ2/ZWXOop2NMnUukiG1RAbkWBvmjvmIGguAdiUtgnSQE5S/MCey4bO/qp2lHJH6y23LtRVUGIxOEkbesHtC2o7wd1WsT6MujN4nXA+q7X37hQlJXfM64C9o5dvA9/itEfNm1U1VnB3iyh0YzxJFCu0G0jCw/a3b5u4edlLUtAxwzCzhzBB94T7FKdpubeKqlXRZTmjcWO5tJafOy3UfUmvzVzFV9KUvwlYtMeHsGwtff+yQnw4WuAL8x+Y4qt03SiphNpAJm99mv/ANw0PmPNWagxqKobmidqPaY4We3xA4d4uF6VHiqdXETy6/CVqGZLH7K3iBLOydO/hy09FXquo5W+B/e6t2ODOLegsd+AVCrjbRcruxbQ+yGlRP3prUPux3+V3wK8ncmsruyfA/BefKR6UI7EWV4hCymwEIQgBCEICWw36CT72H8E68CMO+gk+9h/BOvQrYbFFTcLL1oXTQl42KaRW2cNhSgiTiOyJCeXmppFerI3kZcA3tbh+iksMxDqZWN0ykZJR9ppJHqoWqlI0unOG2dd7tbWHw277D3rNUNdK44kjijldZjZO07LnF25QTYkC1/FOjUsfeM0UN9O1G0xvF9g0g2cVGQElxcLacDbhpoOKsuCUpZ1MuUuscxAym5toDyAFhbe91U1gui8ldxMN2j2doG63Hdr4LV/kv6HNijFRILvdr4DgFS8Bwr5xXkublaHl5byza2W6UrA1oa0WA2VM5dDRTheVx0xOogkGNXZlAChsWzdzjEW9g6qnYvPlhfaxPI76a6W2Vjq6q4I4qj4tL7QN/C6ReSpxIrF+kuShhpw05ZGyBxBABfcHtaXIsb2FtuSzSCVzHWaSNSW6EC45A/uyt88rWEskZmjJuANC082ngRf0umOLUdOGB8RzEkak3I1Gi0SlqM6g4yFcXmM9NHOB2ot/Nwv8Ar30XxYTU7H8bWPiN1TOj1LnhkjOz8379y86H1BhmfTnQON2+Iuqt0yy1pGgzyqGrQn7nXTOpCrLrEHVwghQxLoXiVhsR7xxB7lYahqi62O4VkJuLTRCcVKLTFajEw9uYfWG3EcC31Cq+JzXNybr2rkLNL6fmo2oluvWdfXFNnjLh1Tm0tjiV6aynQ+B+CVc9ITHQ+BVEmaYoYleL0rxUl4IQhACEIQErh30En3sP4J101c4cP4En3sP4J0qxqthsUVNzprU4hakwEvE1WpGdscxtCbVUtgUsXWGqhq+oubBSnNRVjtODkzmAB7tTxVwwPDIupkJu4g3Db+0Ax17Gw5Dcb81S6duvoe/TkpqkrHkEhxBboLnTLxHj+qwzbZvhZbiVHC4utwaTvyF9FaKWsbYMNgAHNBO/aDreGoabquS1Fg4AnO7joSAeaVw85nZb3uLX8/2FW2yxfwt/yZU+WQjmS4njpoFr0Mlgs46ERWlJ5Cyvkslgszd5GmDsO5K6yaT1x5qOqqqyjpa3vRyLUrj6rqL8VC1VPn1B1Xj6rinWHU7pD2QkXcqmrFRxXC369k/FV8YNIXANB1OoN/ctqZglvaC7ZgbCfZVikUOb2Kf0bwVzRYjYCy6PR9jZTKd+Ct9bKyBtha6p+I4426jcnCLlkevtsEi9gUWcbjGpKdQ1rXtzMNxzC6TsNquNRNQFMzOUNWICqY+dvFQpepbpDw8VC5ltpv6mCqvszouSUjtD5ocVy7YqT2IJDYrxCFAtBCEIAQhCAmcIbeGX7yH8E6cNiSeB/Qy/eQ/gnTwFaKawY60vseMZZJTz5UTSWUVVSX0XZSscpwuLOnc+32b2/fckmgcQfAfl/VL0E7W7+SnLQyDtMaf8QtG8H/ADDfzWWUn1NsIrZFbs2/E8tgU4gaGgmx8+CeVNFYdl7iL6Am/wANLpo5mXUka+F/6KNyek7vcZr7+Ovepvo9TdrMbbEqvjUq8YBSH3AKqo8FkVks/RqQMdfmrV89DtLqrYfSa21RjT5YG9c3UA6jmO5Z9y5K7sWKop763URU0bt7qXwqYTRNlabgi/ePFFVCcpXbHdTRGYT0dlnNx7AOrjpryC0HBMHEDQLa81Xei2JFlQ2jI0dG6Rp72loIP+4K5z1IY25KsilYrqNt2FXRt3IVW6S9IYogWtIJ7lG9J+l1gWsKzTEK98riSd1E7Cjb8hzjePPkJN1V56/XtFSb4uyVB1sGxG7fhyUoRRKcrLA5NSxw19bLmixN9M8EkujPI3H9+5NMWDbtyEN7Adm11J4aeBTbDcRF8kgzMdvfkePcVdosZ9d2aFFXtkaHtNwf3qmlS5VcxyU5zxElh4b+5SFHi4l02dyVbj+i6M+jIfpDw8VCqY6RnbxUIVop/iZKv5MAVzI7RF0k9ykQRwhCFwmCEIQAhCEBOYIbQy/eQ/gnSks9k2ww2gk+9h/BOknvuroysjPON5BPMmy9duvFBk4qyPQUvTh3tNNvckAQCLjRPOtbbdVyeC2COvnD9sxA4iwSQYXOv6D9V1DG55vs34qUiphzKhsWpXG9LF2hyBC0rAaYBm2p1VGZABstL6PtBaPJU1HgmlYeQQFtiEljLS6MR733KkKp+UKv4nXWAO+4/MKuO5q4aN6iuR2C1j6OZ0d+ybG3AtJPwV3NcxzBJfT33WZY3V6tkG7dCOYO9yu4K8OAbnsDrvous2cRQUlfqjT8LxKNpdJcXGg58ymOO4+517GwVLqcQyWaw3PEqPnxWZ2lh71wxJIc4nU3JO6a0jC7VdspS7f0UjBAAunRvJFYKIqoFYpGXGyiqmE8lK5Bq5WS1oOSQkD6rwNr7jwTavpomNu1+d2mug48gpWshuCLKLfhxOgVqmZ5U7MlsIqLss7wSVTThsokboCPeuKZpYP1Sr4pZB2RYcyPgFDqWPZEJis93W5KOc9WRvR8l2ZxJv6KWoujbCNWA+St1pIzuLbKE0EmwFydgrDSdGj1Msr73bG94HAZWk+eytWG9GI2S58oAAUpjgayknA4xS++Nyi6l3ZDQY6V4hCuIAhCEAIQhASVGf8Ax5PvYf5c64tou6L6CT72H+XUJJxuprYrlucBdhml+HxXrWjc7fHuC8e+/wCQUZM7FHhF9F1FTG/BEacxOUCy46hFhZPIUwjkTmOZRaJKZJBXLotiALAOI0KoQnTzCcU6p4J9k7/qq5RuiyM8ml1c92lVWqkNy08VICvuNCCoysOt1TY2RdsoiqsgEtOn74KGlJYTl25KeqMrxZwv38lHS0LeZUkaHxCe+4phNRn0UzHE0aqHo6UNNwf6hP8ArShnbTZLQ2ThpCiIqldOre9V5OqzJR77JjVVAATCfEOA1J0A710+KFozVD9eV8rR4c1yVTTuVzkojSonbsE1jqLnK0XKn6SmpngvgeAe43B7iCvRSBzRLYB9y12XY5Sbe5QjxKvlWM/Mv0GtHhd+07tH3BS1PQjZcwkWuPNOGVIWm4vc7bTtHBdaC9humslUmsmIAcVw6okv1gtfZQPSOtBhlaP/AFyfhKZVuLHYFQtfUkxv13a73gqaWQ9ipIXpXi0mYEIQgBCEICRpP/ryfew/y6hJEpeiYTBJYX/iw/y6hcigeeLR4uA5fqu9CLWRuXrwvTxmGX3ljG2hdztv6+4p3S4C9/sFj9tGvZfXLbQn/G33qNjpDgldXPNP6nDnM9prh4j98x6prkCHTlpdzXYe/mgNXdlwHnWO+0uHyO5lKhq66g21FvHRBcdYTjkkQyk5m+8eCmDjjHfWt46KqzOaHZQ4EcxsnFNSF7Xv1GRnWBuR5L2h4Y7KWggAXJJNhpbdRdNMsjVkieOJM+0PVcnEG8woDG8Nmp5XQTxmORtrtNtiLggjQgjiEyjhcdmk3IaLAntOvZvibGw7lzlo7zmWv/5Jo4rl2Mj7Q9VFYFhccsj4p5OoIY/KXA/SgtAYWhpcdzcAX0TKkoXSODbhgL2sL5DkY1zr2zvOjRofRd5SHNZNyY23mm0uNnhdeUnR50kkjGZ5mRtmIlgjc9j3RMzaXtYXLbncZhoUjiGDTQtYZWFmdkckd/rsk9kttv4cE5cSLqyClxl7ZWyHUC+nipllG+scH2OXgSPyTnol0KfKRLK0hu7WHc97u7uWm0mFtjaAABbuVVRRTutwm3uUylwLqwC0fFeQwPjc5xOh4cjzHforhUkBQVa8FUuEZZaLIsiZpizVt7cQmbsUXNdVBp1258lDYq0jtM1vy4+Fkp3i9LI7Mfz4p3phPiY4lRrKaeTZhA5ns/FP6XBLavNzyWmyRzWxv88LvZB8TskpopHNcSdACe7QFWeiwN77HLlbw4E94G5CkMSwItp5nAezFIT5MJRSycdzMSvEFCuIAhCEAIQhASdEf4En3sP8uoSZumrZ3BpaDYEgkd7Q4A+jneq8653NcAv1d16IU3693Ne9e7mgH8dXK0WD3W5XuPQofUniGny/fNMOvdzXJlPNdA+NT/hHv7/1SZriNmt9/emheV4gHb8QfzA8APj5pvJITuSfFJoQC9JE1zgHPyNO78pcByJA1te21z3FXOHpbFRNihp2MqzEJP8AyJWysF5SC5kMYcD1Y/xi5JJsFRV7dATvSfpNLXvjfMyNhjZk/htLRlzEjs30AvoBYb81YuiWN0VBlzSfOetexzv4cjY4Ora8MfYlpfLd/wBXQC9iTa2foQF7rOnbGzSGGhpXNM0j2ve2frHZy5ud38TRzmONxzN+Cg8P6Rlhl6ynhnZM/rHRyhxAfd1nMc1wcPaI31UAvboC/wCCdO3RjJBh9MwOJ7LevOZxA2aZDc9keg5K9UNLNVtjfWRQgxl7o2RsyhucgkG7jc3F7jfjc6rE8PxaaEh0bspGxysP4gVMN6fYkNqkj/RF/wBFxpnTeYadrBYBMsRmssUd8oOJHeqP+yL/AKJvL0yrnb1BP+mP/qqnTbFzTa6sVcr67fVUt/SKqO8p9G/om0mJyu3eT5N/RcVJlimlsTb3GWRsQ+sbeXFWCOjawBrRYDQf3VCpsQkjdnY6zrEXsDod9wnbukVUQAZTpe2jOO/BSdO5HUXEw+KlaOjawB8gBcdWtOwHMjv5LNxj9Tv1p/2s/RdS9IqpxzGUk88rP0XOUxqNRFfc6HTnxt5IxqpIpJ284ZQeX0bvesvZ0jqgbiX/AIsPxC6m6TVTmuY6YlrgWuGVmoIsRo3lopKmHIiCvEIVhAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEIQgBCEID//2Q==" style="margin-top: 32px;" height="171" width="232"><br>گردش چشم سیاه تو خوشم می آید</b></font><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>موج دریای نگاه تو خوشم می آید</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>همچو مهتاب که بر ابر حریری تابد</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>چون چراغی که دل شب به مزاری سوزد</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>سوختن در سر راه تو خوشم می آید</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>در سپهر نگهم نور فشاند شبها</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>مهر من جلوه ماه تو خوشم می آید</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>جلوه گلشن اندام که دیدی ای دست</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>که خس و خار و گیاه تو خوشم می آید</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>بسکه در آتش هجران کسی سوخته ایی</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>اشک جان پرور و آه تو خوشم می آید</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>رفتی از خویش و کف پای که را بوسیدی؟</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="impact" size="4"><b>ای دل پاک گناه تو خوشم می آید</b></font></p><p style="margin-left: 0px; margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br>حیدری وجودی</p><font face="impact" size="4"><b> </b></font> text/html 2015-08-02T22:01:05+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری گفتی: مگر من کیستم؟ گفتم: تو دنیای منی http://eivary.mihanblog.com/post/1055 <font size="4"><b><font face="Mihan-Nassim">گفتی: مگر من کیستم؟ گفتم: تو دنیای منی...<br><br>گفتی: به جز این چیستم؟ گفتم: تو رویای منی<br><br>گفتی: به امیدم نباش، من یک شب دلخسته ام<br><br>گفتم: نمی دانی مگر؟ امید فردای منی<br><br>گفتی: دل من زخمی این روزهای شب زده است<br><br>گفتم: تو اما مرهم این قلب تنهای منی<br><br>گفتی: چه میخواهی تو از این ساحل ویران شده؟<br><br>گفتم : هنوزم در غزل، آبی دریای منی<br><br>گفتی: هنوزم شاعری؟ بارانی و لبریز و سبز؟<br><br>گفتم: دچار و شاعرم ، زیرا تو زیبای منی<br><br>گفتی: چه فرقی می کند، باشم کنارت یا که نه؟<br><br>گفتم: نمی دانی مگر؟ امروز و فردای منی<br><br>گفتی: که مجنون می شوی از بودنت با من ، برو<br><br>گفتم: که مجنون بوده ام از وقتی تو عشق منی </font></b></font> text/html 2015-06-28T21:50:52+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری قدرت کردگار می بینم http://eivary.mihanblog.com/post/1062 <div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>قدرت کردگار می بینم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>حالت روزگار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>حکم امسال صورت دگر است</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>نه چو پیرار و پار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>از نجوم این سخن نمی گویم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بلکه از کردگار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>غین در دال چون گذشت از سال</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بوالعجب کار و بار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>در خراسان و مصر و شام و عراق</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>فتنه و کارزار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>گرد آئینه ضمیر جهان</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>گرد و زنگ و غبار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>همه را حال می شود دیگر</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>گر یکی در هزار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>ظلمت ظلم ظالمان دیار</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>غصهٔ درد یار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>قصهٔ بس غریب می شنوم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بی حد و بی شمار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>جنگ و آشوب و فتنه و بیداد</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>از یمین و یسار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>غارت و قتل و لشکر بسیار</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>در میان و کنار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بنده را خواجه وش همی یابم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>خواجه را بنده وار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بس فرومایگان بی حاصل</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>عامل و خواندگار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>هرکه او پار یار بود امسال</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>خاطرش زیر بار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>مذهب ودین ضعیف می یابم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>مبتدع افتخار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>سکهٔ نو زنند بر رخ زر</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>در همش کم عیار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>دوستان عزیز هر قومی</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>گشته غمخوار و خوار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>هر یک از حاکمان هفت اقلیم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>دیگری را دچار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>نصب و عزل تبکچی و عمال</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>هر یکی را دوبار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>ماه را رو سیاه می یابم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>مهر را دل فَگار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>ترک و تاجیک را به همدیگر</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>خصمی و گیر و دار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>تاجر از دست دزد بی همراه</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>مانده در رهگذار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>مکر و تزویر و حیله در هر جا</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>از صغار و کبار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>حال هندو خراب می یابم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>جور ترک و تتار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بقعه خیر سخت گشته خراب</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>جای جمع شرار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بعض اشجار بوستان جهان</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بی بهار و ثمار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>اندکی امن اگر بود آن روز</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>در حد کوهسار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>همدمی و قناعت و کُنجی</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>حالیا اختیار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>گرچه می بینم این همه غمها</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>شادئی غمگسار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>غم مخور زانکه من در این تشویش</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>خرمی وصل یار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بعد امسال و چند سال دگر</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>عالمی چون نگار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>چون زمستان پنجمین بگذشت</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>ششمش خوش بهار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>نایب مهدی آشکار شود</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بلکه من آشکار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>پادشاهی تمام دانائی</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>سروری با وقار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>هر کجا رو نهد بفضل اله</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>دشمنش خاکسار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بندگان جناب حضرت او</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>سر به سر تاجدار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>تا چهل سال ای برادر من</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>دور آن شهریار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>دور او چون شود تمام به کار</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>پسرش یادگار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>پادشاه و امام هفت اقلیم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>شاه عالی تبار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بعد از او خود امام خواهد بود</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>که جهان را مدار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>میم و حا ، میم و دال می خوانم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>نام آن نامدار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>صورت و سیرتش چو پیغمبر</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>علم و حلمش شعار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>دین و دنیا از او شود معمور</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>خلق از او بختیار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>ید و بیضا که باد پاینده</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>باز با ذوالفقار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>مهدی وقت و عیسی دوران</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>هر دو را شهسوار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>گلشن شرع را همی بویم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>گل دین را به بار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>این جهان را چو مصر مینگرم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>عدل او را حصار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>هفت باشد وزیر سلطانم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>همه را کامکار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>عاصیان از امام معصومم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>خجل و شرمسار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بر کف دست ساقی وحدت</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>بادهٔ خوش گوار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>غازی دوست دار دشمن کش</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>همدم و یار و غار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>تیغ آهن دلان زنگ زده</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>کُند و بی اعتبار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>زینت شرع و رونق اسلام</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>هر یکی را دو بار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>گرک با میش شیر با آهو</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>در چرا برقرار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>گنج کسری و نقد اسکندر</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>همه بر روی کار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>ترک عیار مست می نگرم</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>خصم او در خمار می بینم</b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>نعمت الله نشسته در کنجی</b></font></p></div> <div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>از همه بر کنار می بینم</b></font></p><p><br><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>شاه نعمت الله ولی<br></b></font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b> </b></font> text/html 2015-06-05T23:25:39+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری شرابی خوردم از دستِ عزیزِ رفته از دستی http://eivary.mihanblog.com/post/1049 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>شرابی خوردم از دستِ عزیزِ رفته از دستی</b></font><font size="4"><br style="color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;"></font><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br>نمیدانم چه نوشیدم که سیرم کرده از هستی</b></font></div><div align="right"><font size="4"><br style="color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;"></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br>خودم مستُ ،غزل مستُ ،تمام واژه ها مستند</b></font></div><div align="right"><font size="4"><br style="color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;"></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>قلم شوریده ای امشب،عجب اُعجوبه ای هستی!</b></font></div><div align="right"><font size="4"><br style="color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;"></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br>به ساز من که میرقصی،قیامت میکنی به به...</b></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br>چه طوفانی به پا کردی،قلم شاید تو هم مستی؟!</b></font></div><div align="right"><font size="4"><br style="color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;"></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br>زمین مستُ،زمان مستُ،مخاطب مست شعرم شد</b></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br>بنازم دلبریهایت!قلم، الحق که تردستی</b></font></div><div align="right"><font size="4"><br style="color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;"></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br>فلانی فرق بسیار است،میان مستی و مستی</b></font></div><div align="right"><font size="4"><br style="color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;"></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>عزیزم خوب دقت کن!به هر مستی نگو پستی</b></font></div><div align="right"><font size="4"><br style="color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;"></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br>تظاهر میکنی اما،تو هم از دیدِ من مستی</b></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br>اگر پاکیزه تر بودی،به شعرم دل نمی بستی</b></font></div><div align="right"><font size="4"><br style="color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;"></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br>خودم مستُ ،غزل مستُ، تمام واژه ها مستند</b></font></div><div align="right"><font size="4"><br style="color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;"></font></div><div style="cursor: default; color: rgb(48, 62, 65); font-size: 16px; line-height: 22px;" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>مخاطب معصیت کردی!به مشتی مست پیوستی<br>آفاق نظری<br></b></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b> </b></font> text/html 2015-02-28T12:55:45+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری با خدا خواهی شوی نزدیک از خود دور باش http://eivary.mihanblog.com/post/1033 <div><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><a href="http://eivary.mihanblog.com/" target="" title="بهترین شعرهای انتخابی من"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFhUXGBwZFxgYGRocGhcaFxgaHBcYGBgYHCggGBolHBoaITEhJSkrLy4uGCAzODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkHyQvLCwsLCwsLCwsNCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMMBAwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAAABwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGB//EAEcQAAIBAgQCBwQHBQYFBAMAAAECEQADBBIhMUFRBQYTImFxgTKRocEHFEJSsdHwI3KCkrIkM2Ki4fE0Q1NzwhUWo7Njg5P/xAAZAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAX/xAArEQEBAAIBAwIGAQQDAAAAAAAAAQIRAxIhMUFRBBQiMmFxE4HR4fAzobH/2gAMAwEAAhEDEQA/AMEwKXGZ1IEG4D5qdPcdPAcwQKa+3dM87R/+M1a4zFEl1kmbbGD9lSp7pnk0kRtmPMiqvGRlJEQez2/cYEe8GvFh+X1kZ2kKI2Ee9ian4G5/Z7y8o/zMs/0/Gq4L3Sf1w/OpeFM27o+8yD/MTW8p2RP6NtGZBMW7RYwJ3TSZB3N0j1G24uOpvY/VcSbltWZQzByAch7M5fFZIaG9NNJosJimi+AcoNtgwGuncEDXUd2KtcDYeymM0Ci5auxBmOzbK6x5OOPAHXasZTc0KnFq6iD7MZlO8dsEkHloKi5WAckR+zSPJskH+Wr7pEWAoIIGazJy6TdthgwPjLD3VT3MRmtsdYAtWx5LO/8ALNal3BEtiHYDk4/ysKk9J7WmOvdAM6zGvqO9TWBab08Dm9xBqXj0m1w7uVhH3WzKPL2R8KW/VBDvuGKAkKNjoYXWNBy0mneiyr3LKOq5Q8tJjMDl7pPDRY9ahpmZtNWJn138qkytsKRDuDMycoiIH+KPQa8a1fYSMPfthXklj2ilE70EAjNEaCV01HCpeFwzG+naDKq3La3YGqi4XIQAd7LllYGwjlVdkS0bqt3iAUWNIcMkk8QIDDx8KmdFOVOZmY5uzutEySmIy6t7QbUmQeNSover+OW3h+kVUjLBynj31dRA4jT51RPh3WcR9y6gMbeyXB8u7UxkCXcbYgI1xlVA3eK57ydzNO+VpO/sGpGIYfV71sZYu3kW2TE90LJB9wM/e8DOJ2u56/4VePdL4j6xMRirFoeAyEsPfcj1qR0Vine+4tQHuWrQzkTkCrLvHE95QBzbkDUPoq6BgVZmU3PrFm4QNwBctIpg6xlXfnNSeqbFWuZe+6WgsSJ0iYmJ+z8K4ZeP+lhzq50agxGJ7UBzbWz37kNEo2cydAJG2wCgUsdI27uJLMIs27QIkRmUdo+aPuE25CnfIp20KOhsIt69dBzC2WzspkFsrEqjgiYBcyOaDhVZ1lxn9pxVtPbPYIn+GEbUctbgUfvVJOrK/pTuHRsTdAJK5nIJ0JFwqTcadpS2Et/HjRdMXGzXQyDPmUvA2P7MNryJAYTrluHkauMBYTDOFkRYsxqYzXLsvcb+VJPIeVU3Sl1jmLTNwdrHgDcX0jMN/GrLu9hJ+kLDXLYsYq2ZNpjm83IgkfdMFY5ECsZcu5mS4uihYad9FZm89CyzXW+nwn1a92glOzaRz00jxmIrktvCPYvPh7sAxMnYd2Z9Vketa4ct4/mJU3orplmu4cFQUw6u4AGruQWPqXKgeMVpr6HIiElmWXuOOFx27zHjq5ZRyFudqzPV2wjYhQxhbfeLZYl2dQscdHIMnglaXE3youZQBmuFMqj7OGUSJHJy+us5SfCryfghrpDE5cIiqVJtqrARIQ2bYMkniSD5a+daPogB7965MqoW0vgAJb0OhrPPaHaMGGZEsIMs8wrOvrnI143DwFWfVt2Fm+4KwWzmQdZw9tzrOkTG3CuOU7f7+FjN9obluwEzBUCjSSYe6wA0MQRk+PGq1yWul1AhD3ubMoMZJ+zIGvNvGnUxRS1bCiIth9OaW8q6eLXST4xTnR3RwXsEOj3QGkrnhMoaGAPsaDeIza6V3mu6Lrpy8tlbVtmLph0V22guVItjQSSTLT61X4C6baviLmUEEKMwBm63+GO8UWRA19rWQKruk8ZN1UOuQ5m45rh4k7sEVQJ4i2OJqz6v9HtdFt8ufs5ZATC5mJId5BiTJ2JCqhgzIzrpm6Jlvo6+wB7Rbc/YctmH72VgMx3PiaFT7aX3Aa2qFCBB5xoSJ4TMeEUK5dS6YH6zDuMoylCRvABWco1gcvSolzWxMQDcAHlDc96lYog6qZhHU7D7TEHThkYfEcKjtcy2bRB1zT/KT+deyRlGOEuCZRx5qeflUmzhmyRkbVl4HWAx3O3CoDEkydSfeSakWujrrbW29RA95rVuvIcuWS1zVSNJ5a5ZO/jWixuKX6u2UOSmIviI9q3e9kE7wYnT7h20rP3ehrojuz5f60qz0DiGiLTa+X56Vi5Y31NHcbiyHtsANLS5lOmpQI/qQKiJ/dATvcJ9FUa/5qkHoTEKXhG7mjEHaVDRv90j30nAdE37zlFBlN5Psz+cGrvHXk0a6JtFnMfZR29ymPjFP/WQbeXnajj7QuEgCeVabCdQL24vZZEGARIO431FWFv6OVETecgcPx4Vzy5uP3XVc5VddTAmCeU+FGApYATE+p+HH513DD9C2VUL2aNAiWRSfeRT9vA2gTFtBIEwoG0xw8TWPmp7L0uK9KWQBocxDHtGmTnIEnyO3mpo4z5FkiAFMH7Jyk+XeJMeddqbA2jvbtnzRfypk9DYfU9ha5/3a/lWZ8TNeDpcy6etqccjMc4a5bLkbmVts34mB4UvokAtckaggTHCI09xPrXSG6Dwx3sWj/Av5aUi50NYHs2kAgzAgzGm3hNYy5plj0rIwWPtDISBrmQnh9pdjzirfqTajEkkQblhn8x2+UH3KPfWtfoqydDaT3Cjt9G2lIKoFIXICJBCTOUGdFnWKxOTWHSa7qAYUXMTijnNtreVlcH2ZBzEjisKJ/U1PQNxLmKOIu3BHtQVibiqEWeULmIEDVj4Vs26JtHPKT2gh5JlxyYzqKjN0BYCsFtAEktudWIgmZn02qzkhpSIva38hPevMzmN1sIQNY2Lsirx0QczTfWgZsQ4EAW7IEfEj3OnurS4boy2lxmQFWKqCZnQaBe9MCFG1NXur9l2d2zFnkMc28hQdttEXblVnJNmjfWbMwtWUALXLgMHQFbZzNJ5aD41guuWH/bxnJ7OFLGAbtxu8xHLVoJ2UKOVdMfBAurlmzKpUHTQMQToQRwFU2J6l4a4xe52jMSSSXPEkk8hqZpx8kxLNsX1SUJcDuuq5SZPdygB1fzEpA5x41e4IE4W9dYaW7Dr53Loz3T5qzsv8Rq7tdUrK+w91dADBXULlygyuwyr7hTWE6FENZe466nuAjI4+8ARrpEjgeYgnWXLKkitw9otaiO9euMAf/x2lmP8p/lFR+rl4/8Apd+dC+dFPOLSWx6wPhWi/wDbS6RduCJjbSd400mT76QerK7m6228DQedY/kml0xKoXSNRn7g8FhjJ8NYnwqXjekM2Ivtb01+r242CICbh04aA+njWpt9W0IntG8NBqOBNZjrp0SMJbW4jkszFdoy5pYka8dQfTlXTDOZXSWMrgVa67AQZyiDxzEKp0BMyQOOrA8K32IzYa32ebKjEKfvIxjNAXcZZVQJM5dDvWQ6MJDgKuWWZiYaR2agokaQQzDXmQdY1vHxNjtGdmdmtJMMCWP8emRixCgLEZtt668ne6SLdOllUADsgIEBrioYju9wW2y6R9o6bwdKFY++MPmPb5munVzOWGOuWDqImNeVCs/xw2j4q/aFl7cftBcPe45SmVhP79td+DVWYg/s7f8AFp/FUzGnW9b+0HzHwKAgx/MZ8hVdc9lR5n3xXokQ70dIYsIlVZtfAVdYXrIZk29uIPhOoNV/QOHLtcUb9k4A5kjQVIxWCS33rdzbu5Tuzg5T4FeJ33jy55zDK6yXutj1ibcW9fDKBPAAxr6c66H0MA9i05UZmRWPHUgE/GuL5ez0JMjkwjUawIrsfVRpweH/AO0o9wivPz8eOMli43Z/BWRnvmN7oP8A8Nqo/QFiFcnc370niYuuF9wgekVY2Rq/i3v7iUq1aCiFAAknTmxJJ8yST61w321+mi6IijoVlQpK+O8CT76VRcaAnaBOvoCT7hRXEDAqdiIOvMcxqKXSBbAJbiRB1004xtPj4CgVIEe4U3eMq3MA7jw+IpyKTeHdPlQLoUKFARYTE6nbxoGjihQFR0jPrEHz4aR+dLoBQpu5pDZoUSWmIIjck7RvWV6T6zksDblbQYAECbl9vsi2v3dj/i02UydY4XLwlumqv3lQSxCiQJJ4kwB5k6RWe653QFtgiYl942Kic0GIDE0vDYZ8S63b4hFPctgyqnbfZ35tsNl4k3OKwFq5HaW0eNsygx5SNKs1jTywFl2bMwLhJWCHdSDEFdApiVO++hOpp84i5EC9dUafbLbcO/IrXp0RhyDFvKJMxnSSNNgRPnUX/wBAtXFVlN23MGOMRswuKSPxq3Ld7JIy/SHTWKspmF92kaSLJGgJM90HYfEUvr/fY4PCG5rcaGOwGbIM0iNu8eVWON+j6zcJPbXpPMof/EaeFV/0qd1MOo/x+4BB+Vd+O43LGTz+ku1P1bxRa4NdFzKDAh3uyW8tFb3AaTFRum7jdqbRIKZ85C7ZcimO791QfjypjosG3bRwJe5cHZruYXMpIA5tC+g3gxGxDCCNRcZmzkGQEnX3ER6Hwrv0/VtlJwfQRvILna20zT3TMiCR8qFVty+GJOo5AbAcBp4RRVvuJXSs9rcbKVJBLA8yRmI5gzNV1xgY8oNXPWC4C8rsAF15Ekj8PjVPfHePn8DtTC7ktF91ItzfY8rbH8KYx+BLM5t2rpBAg5DvIJ4Tt86svo4A+sN+78JE1rOsPTRtqgSEOfKzQGOgMADKYJYASQd68+Wdx5dRrXZzQdD4j/o3f5G/Kuv9T0YYOyHUqwUghgQRDMNjUG102rqukGAcy6akb6Dj8601ceXmuc1Yshu2dW/e/wDFacpmyO8/iw/oWnq4KFChQopq5iFVlVmAZ5CgnViBJA56Usbn0+dYTrljM2KTJZuu+HXOrJsSGGbhsNNddREVr06QAsm9cGQKuZxIJWB3l03IOnnW8sNSX3Z2nUKaw18OoYTB5+Bj5U7WGgpF0afrnTdjGI7MqsCyGGHIgAkeMZh74p24dPUfEiiFUKSHEkSJG44idpHClUUKFJubUqgSp3/XAUqhTWKxC20Z3MKgLMeQAk0FZ1j6QtogtspuPc9i0sZnjXWdFURqx0FV/RHRJuv212DpAyzlAO6W+JX71zdzPDeRb6PtILuJuTczSTI7zRoEOuuoACiF20q8sXMygjQflp7q3bqajOhsIAA01HDhI0rmHXbp/EW8bdS1euIqhRCsYnIpJjbc11B+HmK4v1mxrHGYmCYNwhgDE5DA/Cu3w03lTJKv9aMUlwquKcqCBm7rcNTtrrT69b8WLYc4mSSRHZ2o0jeVBqDgL1vtGbE2mMnNqG0HLbhprTnSFu7aDulgpZYQM8NlLSAykaqYMSNNfKvRrHetf+MOg9RulL2Jw7XLxBOcqsADQBeXiTVB9KGtzDjSFV2adAAWQangNI9avvo+t5cDa/xFz/naPgBWU+kq5OIVc4H7ITI0/vH4iSNhwrhxyfzXX5avhR38b2RRcsNaAJnU9pEjyVG2XgS0yZmE2DhVM5mcgKB/m89YX30oYNRkObMzHaBlHmc0kSdTHOjxQ+1BCrCoOQA2/ePtHlPiK9f6ZR+wP3SeGmo03gjQ0VWXZL9oNPgwA8ABOgG3pRU6gx0oAXYiNFV/58p9NWqBxB8dqvMTZT9qVnNljSMvdZdI56gabRxmqCmF3Bq/o6/4htNl35a1b9N3bbXHtv32LtlUbrlY8Z04nTlVN9Hl2MSRG6/gf9a02P6Bdb166llnLsT7QEydYnTxjTzrycupyXf9G54VyXEUBATmCkxxIB2EbxXRgaxeE6Ovk96wbYGoJKknwlSTvrrz8K2abDyrz5eVgkGref8A4il0QG/64CjrKhQoUlbgJIBBK7jlIkT6GaCM/RlosWKAk7zME88sxPjvWW6fx3a4C6FUKhuJbQLrp2og6cwAdPvVI6b6SvX7hw1hStrNkuXge9I1dbQn+EsdASdomh1qw4tYO2gAWL1qQugmdY8JHwrthjqzflm3s0XRSxZtx90H36/On71zKrNyBPuE1Hw95UFq2xAYpoOeXKD4bsvvqN1pxHZ4O+w37NgP4hl+dcsZuyLVZ1Gs/sg5MsyKWJ4tdZrhPn3l91aLEDQfvL/WtVfVXC9nZg7jKv8A/O2in4g0jGdKscUthMuVcpuMebSVTbuwql5/dGk1q/Vlak7QWB6HZcXdvGYuamG0aAQojcaHWdJUR4XtYrEdasUxL2bNrscwVDcLZnzGFaAwgGZiNtdta0/RC3OzBusWZtZiN+S/ZHIbxE6zVzxs70lTLg0oI0iRt+NZDrX1xtW0vWbbOL47oIEBTInvc4nUU11T63Wiq27j3GukakrIGVBOs+BPrT+HLp6tHVG1FUXXO5/Z1T/q3bdvTlmDN6ZVNW74tFt9oxyoBMnlw9fCs5jjcxdxQttkS2TGbRizqVzsv/LUKzEA94kjQVMO16vYvse6avFMLhgft3sOD/OHP9NXPRBmxbPNQffVP1zgWsOvD6zZA8AMx/AVc9FD9ha/7a/0imX2z+p6pPLz+Vci6Lx+H7Z3uA5zduMjATGeMp10kGd9prq+Nu5UZvuqze5TXCUtpGrGeXD0bX8K7/D47lTJb9P9IJcvpLXGVQA0hVbhmiNzOtSumelUbD9mt24xIXuGGAymcxcb7RE1nLNrNIkCPjsABz/GndFUQGDmdZHEDSI5E8t69P8AHO34Z27L1ctZMHYG0WlPqVn51ieurMMUx7xW3bt6AsO85IkZSNYLf7TXRcNayoq8AoHuFcn6+3f7be1B9gZZPBBqY03njx2ry8Hfktay8KFr7ZhBIy6LPADbSl3yzLn+yDlE66nVtTu3Enx8qitHD9c6luwFqIEkiNNYEnedJJ9Y8K9zJX1xuJHuPygUKjixzZR4a8fIUKmoJ+Bud26zQNAQJ11ZZgfwj4VVkb1Lwzjs7mmuUa+TrHp+VM4n23nmffr86Sd6N39HvQhX9s32x3fLeuh1SdTkH1Ow3HswPj/pV3XzOS253bpPAUKSgPEz6RSqwooo6FCgFZ7qviTcuX3O5ZvhduIP8qIPStDWAtriLF261l1V3JJtXLbkKWMsbZWdCZInT8TvHVliVYdF4V7GPdA5Nu4M7JMhXdnYEA+zIRtPHwFTuvWHZ8Kcnto6Mu24Pjpx40nq90cyzdu5y5OYlhDO5EFio9lQvdVeAk8auukLpS1cYAEhSQDoCY0BPAEwKtz+uWJrsynQGMv4u8Ll+2EyABFAIgZgzsQxnVkQD/Q1f9YMG15UtiMmcM5O0J3gD4FgCfKOMhrqnimuWAXtLbb7QUZQW55Y0MZfUkcKuWWRB2NMsvqJ4ZjpPrGltexwv7W6TlzxKIxJzO7AQTMnKJk+6s0Ok/qWIftkuXbd3vhmjMzMmW5I20Mrl4RFdHt4RFMhRI2JkkeRO1Rcd0VbuHWQWMmDxg6wZE6bxVx5MZ212LGZ6LvnGNbItdlYQ/sk3L8Ll1v8IQlR43Nzw21RcHgEtyRJY6FmMkgbCeXgKlVjLLdWRSdYehRds3gmbO401JG4mFJiYHxpnoro5bVgC+SqoqqAWIEBQG7qNBLNm01J0rQGiuWwwgiRyNOq616GmTS/dxV4AIbdpJNsN7Uk/wB8y/ZIWQqni08NNTh7QRQqiAJj3/jSrVsKIUADkBH4UoCpllsip6c6Pa+9lRoisXc8ZylVA9GYzzAq2UQIGwo6FLdiNjsMLiNbJIDoyyNwGEEjx1rIP9G9v7N5h5qD8xW24+h+VKrWPJlj4pZtz0/RswMrioP/AGyN99norf0e3RcRjeR4YEzm1AYFuB3199dDoprfzGfunTB1xbrgwbHYj9+B5iB6V2ia4Z08ScTeb71xyPEF2iunwvmmSGtkkAjWWyjxPh+uIpV5tCB7OYwJ+U09fcBVX7gIMcWY6zr5j08dIubSNOZ5mvbGA9aKhQqh/D5irAEQY/qUfMe6k4wQ7eZPv1p+wsGBzAnmcyfP8aik68/zj86g7F1Juj6jYnkQOP225VfOsiDWc+j4f2Cz/H/9j1objERAJkx5ePlXy+T77+3SeBiBA24D3T+ANGBR0RrCjoUQOpo6AUQEUdZ/p7p4q/1fDw187ncWgdiQPac8F9Tpvccbai+YTpP50VwgAyJBMRE76bcqqur3RRsqS7M1x9WLGSSdyTzMAaaAADxNrevKilmIVRuToBSzv2B27YUQoAA4AQPcKCLA3J338TNVOJ6xWgoy5mdgSqDRo+82b+7X/E222+lWeFu5lDEESNjvSyzyHBUa1hAuTVmKiMzMSTofa4E+lSqS24qbCqJqOiFFCjoooRQBdhQYwCd/Dn76AoExvQGKFRekseli2blwwBoANSxOyqOLHlVb0Fj8Red2uJ2aT3UI7yqFPtkbOSR3eAG3GtdN1tNrvjR0VDYbVlQKg0nP+jp+NKnbT/Sku4G9AV1orhOLvZrrMdQDz0iefKuz9IYsBWgzoT5aE/KuInRQOevukfnXs+FnmsZCunUwZ8efjRumgI/X6+dIA5Uu7ppy09eNexkkUVKJkyeNCgsUEFj912I9Cv5VWmrOxbGUk6jPz1hlJg+Ok1Vg1mDsX0fH+wWf4/8A7HrRVmvo8/4JByL/ANbVpa+Zy/ff26TwFChQrCkLufSo3/qVrtjYz/tQocrr7JMb7TtpvqKlAamoTdFW+1a9BLkAa8IGkaT6TE1Zr1RF6bxV8gW8OAGYauSCUBJAITnoe80DTidKX0B0GmHXncbV3OpJO+p1PieNQ+ie9jMQ33WCjw7O2nzuvWirWXbsQRrEdP4xsTdyWWZlBIDAd0MND2Y/5jb9891dddYOo6exXZ2SSA2ZlSCJB7Rgmo4jXamsA1iylo922bmVVncnL3UH5Ux7dymOgurqWVBbvPuZObUbEn7TDnsOAFXlV2N6WFu/as5GPaTmYezbAHdzeZ0FOdMY02bL3AucqNF2zHlUstvf1E2kncevypGFvh1DDY/o/HjtVFi+sRNtbmHt9oc0AMYDLnK5gRzyEieY3OlSY2jRUKq+r+Ou3bc3lVbg9op7B7zQBqdcoBOv2vSrSlmroEaJ2gEngKVSbmxnkailVnesmJzXrGHkDMS7CdTDKtsejNn/AP11oZ1jj+vyrKdbuhLt67buWy6snsMkEjWSCCR5gzzmt4a33SnOurspwzLllboKqeOhDGBrAUlsw9mPKtJh1AVQogQIHIRx8axuBw3Z4pEvu9666BmLEEhS6qqxMKhYk5VJ9nUnatb0jhzctOgI7wgzsQdweIkSJG01c/SJD1twZIMjTUbbUuqbo2wmBwsXH7luSWOsTwGknU8vSrPCYpLqK6GVYAg+BAI0Oo0IrFnt4U47gb1lutvWDsbcqJOwB/Hx41c9IOZH60/U1zzrxjJhYO/uiZrfFj1ZyFZ6/wBL3nYsbjSZBE6QeEcqi3ANI101PyjhHjRWlOpHAE/r303X05JPDmkWzDjiRtHPh8dabRJaCY5neBz03pI8dqctXYGoOpEniQNSB8D6CgQfGip5MK5EhWPjQpsKc9wjxt/0GozVJxDSRAABjxGhIqMDSDrf0cH+xgcnYf5ifnWprGfRoxGEaBJ7QwPdWvssxnMoHLWZ/Kvmcv310ng5QoUK5qhjGr25tQS2UNOkAHN4zwH8w8YoOsGNxFy+bGHui0FRWYgAsxZiIGaBAgTruRRYbpyxaxWKa9dCksuUEH2VRQYiftKdKh2cYuLxi3LCEWkXVyCM7ZkYkD+BV99dpjce+vRm3a+6tdFGzb13IG5knUlmY8WZiSeWg4VZ2r6lmQNLL7Q5TB/Bh7xTlvbXSst0P03aJxLPdt2mzMssyyMr3Apykye6U8DFc9XLdXwd6a6QW/cWxZ75t3MzkA5c9sd1Adic5BPABTNPYu1ZchLjR9WNsZiBAdx3QCdQwhTy7w5aV/Vq05t3BYchSzMjMBIDxqCyk94hmAM6MtNW+qd7tbjm5mmGGYllL5QGaJ7zHUTCgToI0HT6Zdb8M91/fxifWktZFZgss53ScxWD5K3vFTlxVt7WclTbiSWjLA3mdvWsrjsAcLZuXHbM91lV2mTFxgHJbTdRlEAATUjrdZUYEWs8FsoCgd665MgAcy+p8JrPRLZpdnurOKuP2t12PZkuyrsFTQW1A+z3Fzfx8yahdVceli3aDmO0VFQATqLYuH079W1rDs+CKSAzIVdlG/C4ygcW1jzB8KqML0R9ZdM9pUt2wQsiWMnvE51A2AAXUCTuYrW8bvZ3XHR3Tec94AB7jBI+4CYc67EZDMfb5Caj9ZOk7pK2cK+W5mHaPlDBFj2dQZc6HKATGpgQahXelLGExbreYqgtqLRyswJ1zzAPeknh9rypPVZs2IvXrWbsbhLd4avGbNcCj2ZYqBzhtNKdOvq1/ZN+jW4UsUUvoxGo5eGnKs71x6VuWWsoC627hbO1tQzkiIVQduJMa+VMYzpHHa3rYQINrRRoI8bhg5vQLruaZ6PbEX8V2l63bylQqhSXyCdYI7sEHXnC8qY4yfVdLarehsSTirdwXWe5cYh0Y962inuB5XRhOXfUueUno1RrWAtqcyqAeGpgeQJgelSaxnn1XayaZIHN0q/EottNtgUa4fiFqX0z1pW2HWyj3XByghf2YuHQAsSJg75ZiOFVeLxjYbpC9dNq5ctvk1trmZSLQXKRpG8z+M6RcH0dcxDjs+0s20llRyhYFgRLfszkEMQFbMddIFdemeb41Gd+yx6JwJxkXL94XgpINsAqttxvFsqNYI7zSYOm+mrsWQgyqIHmT7ydTUTojo8WlOpZjOYkzJkyZ4knUk7+gAnTXHPLdakRMcuvpXOPpAswUMbnf01Hwro2Pbx4fjP5Vzvr7i9k5n4DUz6kVvg/5IXwyNloD+Kx5d5aamlIdCOcUC2kRX0nMq/vAMgaL5SdvCST607bVSBM6anYCOW3tHny8qjosmBT+I2EezrHjG5P4DwAoAcTzHxIjkIB4bUKZcidP1pr8aFNGhM236/WkUUUq40kkCJJ/wBqO77RjaTHvqjp30fGMLoNQ7+IGv8AtWusFvtR4RPxmsR1D/4Ug/8AUafVVPzrVWFGU5GIOm87+Hxr5fN99bnhYEbR60qmBcJBEEHUTEeoNLtgjfl8fOubSo6S6s2L75nXUa6RqTvuD7ttTzqxwOBS0uVBA48z5mnmaJ9NPfSb13KJgxOoA11471d1CwAVg8Rr61nj1PtF87EN/AubTaWOh84mtBaYQPL30bNAmKS2eAixYW2AqiBPqTGpJ4mnVNIuNBHrt4CjVtCfP8aiqvprDrdQ221B3nUHU7jT5R6VS9GdVbaPnAE7A94sJ+6WYhfPU+VXVwyfDWjtNBk6+p/XGtTKyalTSxw0ZQAAANABwA2pU970+dRkxOaVSFaJBIkb8QCKdkhhxMAE7c9Y8xtWVR8f0TbumWkHjGUgxtIYET4xT+DwyosKPM8TG0njUikWmBGnMj40QqaTc1HqPgRSVvqQSpBjT8PzFM4W7O/MUVLoU1fvhd6y2M672Fcpm2mSBIEcJ4mrMbfERp7+EtuQXRWPAlQfxpyzaVRCqFHIAAfCs1h+t9i4QRcA8DpNWQ6ftaHOsfvClxs8wWdkyoPMT76S93w/KqGx1ks5V/bW4j7w4CoD9Z8Pr+0U78tTy1/Har0Zextd4m5Mk+tct614sPdgfZmfU7fCtH0n1mTIALkNMkW4YEfdk8Dz0rD43Edo7PETXp+H4rMt1m0i2Br+EcOJnhGlKUSsAH2o8NRoPP8AIUtCBbPNjHoBPPmR8aTAEA77nwidPP8A0r2MhZuBcwImQQDMQefl/pwmm1Exvy/L4zSraSwAPw9/u+VGDHgNxoJMSB5caA7dxY1BJ8wPlR0xRUDrW/a1BAO4mD5SJ99OX7eW5lE7jznT50pP7tvGY9Ch98TQut+2JJAhv6f9qC+6C6zjDC4ht5wbjMCrRvAjUbaT61c2/pAtj/lXNfFaweIuSzEbH/ejuaZdJhR+viK5Xhwyu7F3XRR9IFmDKXNNPZTxj7XhS7fX7D87m/FPjoa5sYy+Mj8DP4imaz8tgbrrNnrjh3zHtQo27wI8ZA/W1Sx1qw3/AFbf81cboVm/C4+69Vdlw/Tlg7X7Wmwzry86kL0wh0Fy2T4Ms8fH9RXEqFT5We51O3t0ksjvrMad5fAHjvr8KR9dDL7Q0ZuP+I1xOhT5We51Ozm5I7p90cOFJS4SASMpPAxNcapxbzAQGIHgTU+U/J1O0dFX1LsMwlfaEiRI0nlI1qffMnQxoDPv0rhlrG3FJK3HUnchmBMbSQdadfpW8Y/bXdo1dvz2qfKX3Op3RniNd+dR8JcAzajf5muJjpe/M9vdn99vdvtTidO4gAgXrmu/ePHlO3pU+VvuvU7TiL0jTx5eFRrV4gT4iPca5Jc6y4oiDefaOE+8U5/7pxXG8TGsZV+MCp8rl7w6nTcbc7jfun8DXG7ohiNtTodxrxq7PW7FHd1P8K/lVVexWYkm2kneMw+Aau/BxZce9pbtGoU4XH3QPIn5k0ivQyKhQoUUKFOW7c0YsHJn4ZsvrE+tEInSOA+dKcHN35BJ1nfXjSgg3BBA5+EcNdyYFN3HkknjUDqXAFaBqdB4Dj8NPU+FPXWC28sKWYAlhrA0yqOR4n0pmyoLSdVHx5D1PzpZBaV3Zn34acfLX4UEaipU0KokWtE/mHvyD50HEPcnWMw24kx6b1P6TvhrmUZdHIldAxzLOnkBrNVmIMO4G0kek/6VmXYRdWD7viJpbnQ+g9w1+IFC5b7wA4hfiopd4S7cRJPoT/tVDVxY5xJifCP16Uinb5MLPET72NM1QKOaKhRQoUKOgKjNFR0BUKFCgFGaKhQChR0VAKOhl40VAKFCjB0oCoUdCgKhQoUFhhsRksvpLP3FMDuje5HMkEA6A6iDwosWO5aQAZoLmCPthYE84WY8aisndXTUyd+An5z7qewrLkcf8xiqrsAAT3jJ9BwifOM6RGK0QFSscArOg0Ctlg792QD57zTFliDI34efOqH7oyggahdDyzkH8NY/d8ajqYHidOOnj8vfTjAlAdIBjc6k6nSeAj4UOxhAwdZMgrPeA5nTj4UDM0KFFVVLxYhgBpBP9ZG/oKizQoVIiRdPeT91fwFNKd6FCgViPs/uimaFCgOioUKqhQoUKAUtNj5fMUKFEIoUKFFClKN/L5ihQohNChQoo6KhQoBQoUKAUYoUKAqFChQP4pySNtFUCABwB4eJJ9abs+0PMfjQoVEE+586FFQqh7GtLtPP8KO6gFtDxJafTLFChWfYR6FChWlf/9k=" alt="Image result for ‫باخدابودن‬‎"></a></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></b><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">با خدا خواهی شوی نزدیک از خود دور باش</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">قهر کن با تیرگی آنگه رفیق نور باش</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">هر کجا رو آوری طور است موسایی بجو</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">بی خبر موسی تو خود هستی مقیم طور باش</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">حور زیبایی ندارد پیش زیبایی دوست</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">محو روی دوست شود کمتر به فکر حور باش</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">گر چه در خود از خدا مامورها داری به کوش</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">خود برای خود به دفع هر خطر مأمور باش</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">مار آزارد زنیش و مور ماند زیر پا</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">خوی آدم خوش بود نه مار شونه مور باش</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">این سخن را از امیرالمؤمنین دارم به یاد</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">هر مصیبت تا لب گور است فکر گور باش</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">گاه دیدار خدا از پای تا سر چشم شو</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">و زنگاه غیر او تا چشم داری کور باش</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">هر کجا دیدی که خواهند از خدا دورت کنند</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">تا قدم داری از آن دور از خدایان دور باش</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">بر طناب دار خود «میثم» چو میثم بوسه زن</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">نه به زر پابند نه تسلیم حرف زور باش</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">حاج غلامرضا سازگار</font></b></p><div></div></div> text/html 2015-02-25T13:55:21+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری اولین درس دبیرستان من چشمان توست http://eivary.mihanblog.com/post/1032 <p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><a href="http://eivary.mihanblog.com/" target="" title="بهترین شعرهای انتخابی من وبلاگ شخصی محمدرضا علی پور"><font size="4"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUExQUFRUUFRQXFBQVFBcXFBcUFBQXFxQUFBQYHCggGBwlHBQVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLiwBCgoKDg0NFA8PFCwcFBwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCs3LCssLDcrNywsLCwsLCsrKys3LCsrLCsrKzcsKysrKysrK//AABEIAMoA+QMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAADAAECBAUGB//EADkQAAIBAgIHBAkDBQADAAAAAAABAgMRBCEFEjFBUZLRFFJhcQYTInKBobGy8EKRwSMyYuHxFXOC/8QAFwEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECA//EABkRAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAARATEhAv/aAAwDAQACEQMRAD8A8NEI01ZJZR/tjtjF7YpvNriwMwRpqX+MOSPQPRpJ7ockehKsYojoXhl3YckehWnFLdDkj0FIxxGrZcI8kegz92PJHoKRliNXLhHkj0Guu7Hkj0FIyxGomuEOSPQV13YckegpGWI2IU7/AKY8kegRUFwjyR6CkYYjXqQt+mPJHoKMf8Y8kegpGQI15Jd2PJHoMo+EOSPQUjJEbFl3Yckegnbux5I9BSMcRrpLuw5I9B7Luw5I9BSMcRrtx7sOSPQa67seSPQUjJEazlHuw5I9CGt/jDkj0FIzBGg5+EOSPQZ1PCHJHoKRQEXvWeEOSHQhUndbI/CMV9EKRUEIRUI1lTuo+7D7ImSb9BezH3IfaiauK7hYJSnYlUB2Io06+RVeYXVJxSAA4kWizKINoALEokxAQsPFDtCsAam7BJVivFiaAlKVx4sgTikBKxCQXWB1JgDchtYixrAT1hnMghwGkxiSEwGsMyQKQCkQY9h7AKKHkhWFbYBTYw7GNMkb9Kfsx92H2owDX1so+7D7ETVwWbB6xFzINkUb1hFVAdxXAM6hFsGSTAkJEWMsgCSiD1iTmNYBkx9YkkM0BDWHUh2hJAMyNgpEBRgFUCCkO5MCbSBNIVmJU2A8UMwnZ2KOHAqyZFl1YBsNDRrAzUhjU7BmlxD/APjLCkZEETlE0+xorYunYDBkMPIY0yRpyez3YfZEzDU1cl7sPsiTVxC41yfqx1SIoZJBlSJww4ANUfVL1PBS4MtU9FTf6RRkao6ibtLQky/R0AyUjk9Rj6p10/R8h/4EVY5VRF6tnVrQauPLR0Y3vuFI5X1D4C9SzUxLV7LPwDyjClDWnt39ECMdYR8BnRS2sBjdKym7QVl82VXKbss03xVixlpJRHVjLTadn9S3SXiFXLIhKVhKIpRAG65HDYlqpZ7GPKACvG1nwaA6mnTTQaUMgehpa0EXp0bGGmNb+rDzf0Zo4imVHTfrYvg39DSnG5RjyWZUxtK9vNfU08RS3lWpG5U1x4w4xtgjepx9mPuQ+1GCbdOplHP9Efh7C63/AHJq4NOnlfd/PArVqlpWRdw01sauntXFJZNeO0eGDtNRveLlfW32ssnwewioQw8rXLOCqKMknsb2nS0sJBRfBq2zZ/iuv8mLpLRrp57nuW4zVjqdH4WDSeTuacMLFblkcJovSsqTs9h1+Gx6krp7V+MzuNZqzOlHyHbQD135+fn8xdX4/wCthFWZ7svzIFVj1uC9b1+QKeKQA69TVuzntLYy2W+/wLmlcarM5XE1nJ3ZvMZ3R6NfVvJ7Xs8TH0ji5VJXzaX7E1eo1FbZNRjnb8uacKXq6FSjOFNOTTVSVOLmrboTeaT4I0yy9H+1lssvx+ZpzjeCb3fx/wABYDDWyj7TaWdvZX8C0pXso04vZv8AHeBmzld3LeHQKjR8/iaFCjkASNMjKBapwGlTIqlOIGrDJrwLsqYJwKjU9Eal1bgdNWpZHL+hcP6so8Op3ssG3uMfXW84wOy5klQNh4TwIVMNYlWMDSEbGU80dBpChdMwfU2T+JcZ1xIw4x1cyNSnJJxvf2ows8spKEbZ/m0yzXrU9anC22MYftqxz/f5MmriceDytl5X2P6fujVw0ZSjm9i357Nl8vxGVhZqVvG6l4Pf++39zUwlSy1Xtvt2eF/Mzq41tH6QutSTV919j/34/wAl2pX1laXz3+NzlcXH5cNq8V0LGB0prWhN+1ufeS3eZI1RsdhtW/B/mQ2jMc6bt+lh51LqzM6vGzyKjqI4+/7fn8BO2J5HK4fEWyZajiSRa2p4z8/PEz6+KzKrqletMQDx9e5mVNjZZqgZrIrI3o5RXraV999qvt8/gek+pgoe3qpeNrHnNGlKLpOKbbjJKy3ppr/prV6E3b10nJ2yju4532k1c8S05pOOcKNrb5r56v7rPxOepYVyd+Py8HxNiODu3bi2viXKGjnuVrlp1l0cL4F2nhjWoYLdYtR0fbcSrGKsMRnQN54PLYBqYMlVhSpFerRN6eFyM/E0S5qRL0IiljJJ71f5I9bjhoNZbfpt3ni2BxHqsVSneydk/K9n9UewYKrdIm9MPLBZlfG4K0fM16U+JHFx1kSK5Ktgbpq245bG4NxU8tl2eo0HCKkpJNtfszmfSLDR9XVa7k/lF2B14aMOMdnIjYT1VF8YwvbjqR2/L4Mxy86tml/jD7Ik1cW1H2tZPb/cuK4p77fRluVTY9/Qy8PVtk/NGnT9pL5dH+biKkql9u8pYrDtXa2bbfyi/wCouvy48I7n+fHcBVwWkb+zJ57m9/n4l7aZmktHNe1HzaX1QbRWNu9Se39MuP8AsC1OmDUrGjqAauF4EVCnPIlUjdAIpxZoUqN0BmVKRTq5M3a9CxjYmNmEbOAknGNtsXdfTobFDD6zu95zejK246fA1Mia1i7DBJbkWaODC0XkvoXcNbLK2f4jFaNSwIR4Q1cPFPagkqN359QMGeFRXq4Y260EVqtHJgYFeiY+NpbTo8RAxsfD4FxNcnpaFtWXB/X/AIelei2Oc6EH4WfwyPPtJU7xkvj8VmdD6A47+m4N7HdeTNbxM69Ep1ciXrfEz6NdcRqmPgr3a/cyq3VqLeYWmnelV/8AXU+xksVp2mv1IwtIafpuE4p5yhKK85JoDyYYcY7ORFius17tP7Ilcs11n/8AMPsiANMtYTFau3ZvX8oqr8fUkRXTYKsp71d/Nrb+eYWrKOxu0lv6nKRqNbGWqWPttz/MyRa1JYtLJJ/x8DLxlHelZXv5eQatpSH6abvxcum0A9IzluXwXUDY0HjNf2Zf3R+a424nRYfDp/8AThauGlBqUb3yeX8WN/ROPc0nfPer3sybi5rexOh1JXSzXzF6O0NaUqb2rYXdH1nZXIV06NenVjsbtL47TNag+P0T4HH6UwlmewLC+thdbbX/ACxyWm9D3UstgzTcec000zo9HYjJGRi8M4SswmFnbea1nHaYWvdG1gWmstpxOGxrW808JppRebsYjVd3hZv9yzBq/lmcavS2lFbbjP07p7ojCuurR+RSxNlc5HF+nTeyOZjYr0oqz2ZFhXXYupFZ3MLSOKjxOdqY2ctrK85X2sZ8pVjE4hXyKej68qTbjsZByE6qNI1ZekNW20p1dJ1J/qZRlUuThJCFGTk9rZKFLPaB9ahlX9pK+9fUqMAQhjTJFmttXuw+yJWLOIWa92H2RAEOpDbfzaMwCSjlf8uCaJqZOSAHTirSu7NJWVn7Tula+7Jt58A2DtfPy8QLpsu4Smo5tNvdwJq4v42stWMVt2eJUw9R0Jqe1PKS4p/lxnRlKTb3lqNO6tLNEV2Gi8QpJWe1XRq4ylr03HjmvM4XR2MdFWWa3X3B6mmaktjt5GI1fHpPorpeKhHXkk1k/hkzV9INI4VK+vmkr53vln9TxmOIqcWNUqT3tlhWt6SYijKV4MxlLgDGcioM6r4kJXYFzDU5FQyiTSRCoyKAsQSZOdkAiyM5ATnUBU5ilEgogFmkBaFIhJgKbB6xNIfVAGyVD+6PvL6jyFRftR819QMkYcY0yReqYZuz/wAYfZEonRYeHsw9yH2omrjKWAkHho/iaagO4pEqxQjo1ElhYot6xGUgBxpLgGjBA9caUnxIJTGjYFrDplBJpD02DQSKAt0qiBV5g1OwOdW5BBjolBkZsoaSIXGYzTAmpcRSqEbDNAEjVHV2wcYBYOwDzgwLDVK1yKaAE2JIPqkbJACcxXFJkoZgDuToL2l5r6hY0LkqdBprzQHPjDjGmSOgoN6sbd2H2o5836Mnqx92H2omrgusySlcimQcyKeUkQlZjysQAVxNjImmAND3JSRFRYDomCJWATZC47RFxAJGY+ugaiM4gTlUIyqkWhmA6kLWGiTsA8R6jGSJpACiyakgqSIzigFGqh6k0AsPqAQYWmwbRKOQFqFWwo17teaAj00tZea+oGCMOMaZI36TtGPuw+1GAb1L+2Puw+1E1cT1iSQlJDulcioTRBseVJkdUBRJ6pGNNiazAeRHWCWHyACxZikMpgIZskmTdgAjBmQYEBMlqklACCZLVJOKGuAkiaiRJKaAdUyMqQ+v4kG294EB7i1SVgB6w6kSeRGV+ADzkRoSesvNfUkot7mGoUbO9nln+wGAMOMaZILHEzSspySW5SYIQBu11O/PmfUftdTvz5n1ACAN2up358z6i7XU78+Z9QIgDdrqd+fM+ou11O/PmfUCIA3a6nfnzMXa6nfnzPqBEAbtdTvz5mLtc+/PmYEQBu1z78+Zi7XPvz5mBEAbtdTvz5mLtdTvz5n1AiAN2up358z6i7XU78+Z9QIgDdrn358zF2up358zAiAN2up358z6i7XU78+ZgRAG7XU78+Z9Rdrqd+fM+oEQBu11O/PmfUXa6nfnzPqBEAbtc+/PmY3aZ9+XMwQgC9on3pczF2ifelzMEIBCEID/2Q=="></font></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>آسمانِ آبیِ عرفانِ من چشمان توست</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>اختر تابنده ی کیهان من چشمان توست</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>در حضور چشم هایت عشق معنا می شود</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>اولین درس دبیرستان من چشمان توست</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>در بیابانی که خورشیدش قیامت می کند</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>سایبان ظهر تابستان من چشمان توست</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>در غزل وقتی که از آیینه صحبت می شود</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>بی گمان انگیزه ی پنهان من چشمان توست</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>من پُر از هیچم ، پُر از کفرم ، پُر از شرکم ، ولی</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>نقطه های روشن ایمان من چشمان توست</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>در شبستانی که صد سودابه حیران من اند</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جام راز آلوده ی چشمان من ، چشمان توست</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>باز می پرسی که دردت چیست؟ بنشین گوش کن&nbsp;&nbsp;!</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>درد من ، این درد بی درمان من چشمان توست</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>محمد سلمانی</b></font></p> text/html 2015-02-06T12:36:21+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری تازه هم باشد برای من گلی پژمرده است http://eivary.mihanblog.com/post/1013 <p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">مثل گنجشکی که طوفان لانه اش را برده است<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">خاطرم از مرگ تلخ جوجه ها آزرده است<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">هر زمان یادت میفتم مثل قبرستانم و....<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">سینه ام سنگ مزار خاطرات مرده است<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">ناسزا گاهی پیام عشق دارد با خودش<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">این سکوت بی رضایت، نه؛ به من برخورده است<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">غیر از آن آیینه هایی که تقعر داشتند<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">تا به حالا هیچ کس کوچک مرا نشمرده است<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">تیر غیب از آسمان یک روز پایین می کشد<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">آن کسانی را که ناحق عشق بالا برده است<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">آن گلی را که خلایق بارها بو کرده اند</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">تازه هم باشد برای من گلی پژمرده است</font></b></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">کاظم بهمنی</font></b></p> text/html 2015-02-05T01:58:32+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری تماشای تو وقت دلبری سخت است باور کن http://eivary.mihanblog.com/post/1012 <div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://eivary.mihanblog.com/" target="" title="بهترین شعرهای انتخابی من"><img src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/03/www.roozgozar.com-073.gif" alt="http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">تماشای تو وقت دلبری سخت است باور کن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">تو را دیدن به چشم خواهری سخت است باور کن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">تصور کردنت حتی میان خواب های من</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">بدون چادر و بی روسری سخت است باور کن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">از اینکه شمع هر محفل شدی آهسته می سوزم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">چه ساده از همه دل می بری سخت است باور کن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">تصور کردنش حتی مرا از پا می اندازد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">تو باشی در کنار دیگری سخت است باور کن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">من آن آتشفشانم که فرو خوردم غم خود را</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">دلی پر دارم و... افشاگری سخت است باور کن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">مرا با گوشه ی چشمی به اتش می کشی، آری</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">نگاهت باشد اما سرسری سخت است باور کن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">به خون دل به دست آوردمت دل کندن آسان نیست</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">که بگذاری و راحت بگذری سخت است باور کن</font></b></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">سیدعلیرضا جعفری</span></font></b></div> text/html 2015-02-05T00:23:54+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری بیا عاشقی را رعایت کنیم http://eivary.mihanblog.com/post/1009 <p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://eivary.mihanblog.com/" target="" title="بهترین شعرهای انتخابی من وبلاگ شخصی محمدرضا علی پور"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxIREBAPEBAQEBAPEA8PDA8PDw8PDQ8QFBEWFhURFhQYHCggGBomHRQUITEhJSotLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OFA8QFCwcFBwrLCwsLCssLCwsLCwsLCwsLCsrLCwsLCwsKzcrKy43NysrKyssLCs3NzcrLCssKysrK//AABEIALkBEQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xAA6EAACAQIDBQYDBwMEAwAAAAAAAQIDEQQFIRIxQVFhBhMicYGRMrHBBxUjQqHR8BRi4TOCsvFSkqL/xAAXAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQID/8QAGxEBAQEAAwEBAAAAAAAAAAAAAAEREiExAkH/2gAMAwEAAhEDEQA/APDQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJSK1ECixOyXFAuOnoupNVjWFi84FLiNFuxBcaKWgikAgoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEoIqigK4RL0aYpQM+jh7mLWoxoUTPx2AcKdCTX+pGTXo1+5l0MDfhwPQvtI7OqhhMrSjaSo1I1X/AHONOX7mdV5FKmWnE2mIw9jBnAsoxZIokjIkizJGkWmQyqRSzTKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASi7TRaRkUUSjNwtM3+AwdzWZfTu0drkmDvY5V0jN7P5J3lSnC3xSjF+rSPR/tSwPeYel/ZUl+sf8ABZ7G5YlUjNr4Wn7HT9p8N3mHkuTujUnTNvb5vzPBWuc/iKVj0btDgbX05nD42lZsxGmlmjHkZdZGJI6xmrUikqkUmmUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlGRQMdGRRJVdBlC1R6R2bo7vQ81yieq8z03s1V3ehyvrc8erdnKGzTvz0NljIXhJdGYmRSvRXn9EZ1b4X5M6zxivIu1uGttHmGaQs2erdsZ6yPK83erOP6257EGEzLxDMNnSM1RIpZLIZtlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJRepsskpgbvLatmjv+z+MtbU8uw+IszqMozK1tTl9RuPovsZi9um1f4bG9x87UpvlFs4D7K8wU41lfVKn7eI7DtLidjCV58oW92l9Tc8ZvryftTjLt68zznNKmrOlzTESm2oqU3aTtFOTsk23ZcEk2+iZxeZYjVnKNtbXkYzZNSdy2dpGKm5SSQVAAAAAAAAAAAACQIBIAgEgCASGBAAAAAAASBBJXGFy/DDNk0YpKRsYYFmRTy8nJrGqhRbNtlmGk9Em29Ekm2/JIzKOAPTvslyRTWJqPR/hwp81LZqXf/wBr+Ixbq5iv7JXKDqOScYzpbUJyTjCahU2ZOMnpKzaTtuudh9oGYJZd4XpXnTjB81rO69l7lGXdlJyw1HDusqbwdKWHmqUNqM6ko05Oe07O14vhxZVm3Y6risFhcO6ypzwsLO9PbjUk4rje8UrcmWS4muU+zLL1OpisTKN1TpqhBv4G6jvNeezFLym+Z5P2pyxUcRWpRu406jUL79nfG/o0fR08NHA4Kjh4xjF28dpOSc3rOW09Xdtni/a3CXxEp7+8Sl6rw/JIl6X15xOm0U2Omq5dcxZ5Wan0mNEDbSy0tSwDLyiY1oM6WDZbdAuwxigyVh29ybDodBpjGBf7klURpiwLGRspEXXL9RpizslWwbrJssdS05RtC9o/3vj6IwJTi5S4LaduPEmmMTuye7MxRi9E/oS6I1cYewUl2vvtyLRdRDKWVlEgiAAUACUASL1GnctwRtsuoXZKsVYTBX4G1oYDobPL8ErLQ2tPCLkcrWpGjhguhejhOhvY4Vci5HCLkZaaOGG6HoP2a4zu/A7fFJ/pf6nPxwXQzMtl3NVcNPmWI9WyvFx/Gd99aXyRkxxaTqu97bLX/ovqcDgM1cYvXfKUn6suTzZ2q679n5G+SY23bjGxtSSfNnk2Zwc6s3vSdo8lHl9fU6ztJi3Us77tPqamhhHJN24/QxbqxzjwvQh4TodO8v6FDy/oRXLSwXQtTwPQ6uWB6GPVwlgOQxGEtfRE/d0acVKpHaqy1hS3qMXulJc3y5b9+m/7lKW01dQ8VuDf5U/9zXpcx6tCMnKU/E5Xcm3vLqOcq4aVSSTajvttaRRX912smrvndKPvusX8XXjtbFGEVbRyab9klr7Gt76UpbHeU9XZxva+vJpa/qILlbLktduK8ltL6GsqwcZJqadtVpZe1ynEqW9OWmk1fc/2MRX6nSRmtjLDqpJuirRUFOe07Rpu2qvyutPPoXcqwCqTSldq68Kur68XwX80GYPuaUKK0lJbdZre3wXlw9CzhMzlBrkm728Lfmx2OtzatHD0JWsqjXdU1H8rtbRcor5I4mKL2YY+VaW1JrRWhFPSK6fuW6LEmCqUCnv2tPmZNXdwMF6seiqS2ry48V9S3YrnTa1aaXVNFymkt7jZ9XdeZUWqdNt2XvyIxMNl26IzoOCV739TCxc9qV+lhL2VYABpAAAXaO86XJaV2jmqO86TJatmiVY7jLsMrLQ2tPCLkazLcSrI3NHELocsb1VDCLkZEMGhDExMmnjILfJLzaQ4mkMD/wBnJ1cTKpLvtlxgnGCaUtlcUm91+NjssRmtGlDbq1IQhu2ptKL6dfQ5HNe0mBdF4XCbTvUVVy2Zqm7Jp+KTu3u4W0Fhq/QxWm8uf1G85+njUtEyuWN03/ImK2uJxDva+nLgbvszS7yE4tawcZX5qStZ9bxfuct99U/6epRmvGqkKuHmktX8E4S5LZe0usTpOwed09mrRktme13ilwlGyjs+ad3/ALhIlb15d0Lcst6G3ji4S+Fp+TKu8j0N4mueqZd0MHFZe+R1knF8jExME0TiuvNe0DVOKjucpXfotP51OdrVHNqCdr6yb3WOm7d0Gpxlweq81o18n6nLuLcqUY2UnGS1012pfsZwaXG4zYvCnpd2lK3jlrx5Lp8zAp1HdXcXrdpJJ2vray3jHJ7fiT36895P9VFQdOMHdyUlJyvK/KyVjcnSVssVTVnNNO8U523STW9Gsy+ltTcnZRpLvKkmrpJbl5t2SNhXlbDRcl4p7UdeSm/8o11epswVJabWzUq85Nq8V5JP3bL8z1Ks4iu6k5Tlvk7/AOC/gMY6UnJJSurNO9jDRdjTb3Ju1r2TdrmqjdPPlp+DZfm8UXJvp4dEVRzuLf8AoJ+clf8A4lOTZXNThUq0X3Oqm6iVkmnaWy9d+zqdI40IS2L0Yy3qP4cZexzuNRzOY4zvIq1JQtrdO/o9DTyR3OYulsNTaUXa9na/HgczipYb8tOUrcdtpF+aVqgVTabbirLgtXb1IcXyfqjbKlspYYKiAAAJAAqgzYYTE7JrSpSA63CZza2ps6efdTglVZcjinzJi6737/6msr5pN3u9q/FM5f8AqnzCxb5jDWxrzlN2blbgm24r0LMXKL8LbMdYx8yY4xr+ak4ms5ZhJaO6ZX96M1zxd96v5lPfrkOJrc4PMFaopJPbUYxdk2rO+j4aqPsZlShFpODd7aa2OceJXL20K45g1/2OJrrMpzLEUJRmvFs8HU3q1rcToqXbSr+albymn9DzRZpLmyfvWXNlw16vR7Yp7017GVHtPGXE8d+9pFyGcSGGvTc6xka9Nx2ltJ3i3uvy9Tiqk2pxl+am/h47zV/fT5siWabTTb1W7cZvyus/G4eMpO/wu+ztXaTf84GDiKGxKMvw9N7hGMpLrZLf1aLNTFye534rXUx6+Mm97fl+X2GGq8dUdSz+GlG0YcVouH/k/Iwa89qV9Xu379FYuVqzl8Tbtu5LyRauaiIRk4bG1aaap1JQT1ew9lvzaMYkDNhmNSzU5TqJ8KlSq4+ykr+pbnX2ndpJ9L/rdlhMkgrlIi5Q5EOQw1fU4/3ehTUnDlO/VlhshsuAyACogAASgAAAAAAAAAAuTcgALk3IAC4AAXAAAAATcXIAFSmS5lBIDaFyAAACAm4uSioC2AyUAsQVxIkBSAAIAAH/2Q=="></a></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چرا عاقلان را نصیحت کنیم؟</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بیایید از عشق صحبت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تمام عبادات ما عادت است</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به بی‌عادتی کاش عادت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چه اشکال دارد پس از هر نماز</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دو رکعت گلی را عبادت کنیم؟</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به هنگام نیّت برای نماز</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;به آلاله‌ها قصد قربت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چه اشکال دارد که در هر قنوت</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دمی بشنو از نی حکایت کنیم؟</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چه اشکال دارد در آیینه‌ها</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">جمال خدا را زیارت کنیم؟</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مگر موج دریا ز دریا جداست</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چرا بر «یکی» حکم «کثرت» کنیم؟</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پراکندگی حاصل کثرت است</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بیایید تمرین وحدت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">«وجود» تو چون عین «ماهیت» است</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چرا باز بحث «اصالت» کنیم؟</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">اگر عشق خود علت اصلی است</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چرا بحث «معلول» و «علت» کنیم؟</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بیا جیب احساس و اندیشه را</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پر از نقل مهر و محبت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پر از گلشن راز، از عقل سرخ</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پر از کیمیای سعادت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بیایید تا عینِ عین القضات</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">میان دل و دین قضاوت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">اگر سنت اوست نوآوری</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نگاهی هم از نو به سنت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مگو کهنه شد رسم عهد الست</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بیایید تجدید بیعت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">برادر چه شد رسم اخوانیه؟</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بیا یاد عهد اخوت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بگو قافیه سست یا نادرست</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">همین بس که ما ساده صحبت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خدایا دلی آفتابی بده</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">که از باغ گل‌ها حمایت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">رعایت کن آن عاشقی را که گفت:</font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بیا عاشقی را رعایت کنیم</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px;"></p><p></p><p></p><div><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;قیصر امین پور</font></span></div> text/html 2015-01-29T14:05:07+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری گریه کردم گریه هم این بار آرامم نکرد http://eivary.mihanblog.com/post/994 <div><a href="http://eivary.mihanblog.com/" target="" title="بهترین شعرهای انتخابی من وبلاگ شخصی محمدرضا علی پور"><b><font color="#000000"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUEhQWFBUWFRAUFBUUFRQUFBUUFBQWFhQUFBQYHCggGBolHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLiwBCgoKDg0OFBAQGiwcHBwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCw3LDcsLCssNywsNys3NzcsNys3N//AABEIAKgBKwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAAIDBQYBBwj/xAA6EAABAwMCBAQEBAYBBAMAAAABAAIRAwQhEjEFQVFhEyJxgQYykaFCsdHhFCNScsHwYhWiwvFjg5L/xAAYAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgADBP/EACERAQEBAQEBAQEAAgMBAAAAAAABEQISIVExQWETInED/9oADAMBAAIRAxEAPwAyhcoundLO07lEMu14Hs+NJSuUTTuO6zLbtFU7xOjy09K6RDLiVl6V6iqd6rnSby0Lq6VO4VK27Txdp9Dy0FO6U7bhZ2ncf6SpRep9Dy0ArrvjKjZxCf8ACmZdg81U6HlaGqntrqrFx3ThcQnRi28ZPbXVT/EKVldb0MWraykFVVJr9E9ldV6bFq2opBUVYy4TxVlOixYiona0A2qpBUTowZqSDkL4i74q2gVqXJUDXp4cnWSrijDk4OWY9dTZXQVmdSSSWYl1cSCzOpLkpLAimEpxTCFi+dzUT214QOpLWvJj0as23ClZcKmFchPbWW8n0u23anZdrPfxCc26R5b00zL1StvO6zP8ap23iMp9RpWcQhR1eMtG5WeqXW4VFd352TObReo24+IqU/Nt6qSn8RU+Tx0yYXmTa5nG6VSvONsj/wBwr/40+3rVLjQOzgfdFU+Lg7rxsVY2cZ7GB69VNS4vVYcPd3kz+a3i/rep+PZm3wU1O/Xkdt8TVgJMO7ZBVrb/ABZEa2uE8xlH/aGXmvTmXynp3SwFt8TUnRD4nrhW9rxYHZwPoVvVjeWuZc9FPTrLNUr8HYomnfJnYvLRCupW1VR0rsItleeav0ixbCqneIq6ncKZtZVKMHionCogBUTxUToweHp2tBB6d4idbBraieHIBtRStqLaMHBy6ChWPUzXqgkSTQ5dlYOpLi4SsXXKMldJUDn5Qz5sFcJF4UFSnCiLoXDHaiXPXNaGD0WyluHhzSBI8pyO/wCqWRmouCsn17VrRqD2vbnAMOGPpKDqCMjLev8Ag9CswsVk4V8oPxhGdt5wCO4PTqD+668wYO+/sdiOyMYebiQVW3m2E4P+vQ/4THnl9uvYd0wVFRpyYAJ9I+6tLThjf6/LJgeXO8gd5BC6eFhrWmoIaSdzpBMTl3MjeB6GFaOvWUaZA002Hnpm4qMJJLWkiYOS6o6BBxjJLfwyfoZ/A2kSMcyOiHPBW7yP36KSw4vrLiYjeMtYxurMvOzYG5G3WQEVd3AmATq5tgyGR5XPGYe6MM3hwJjAM/8AY/EdH4cEfN7bEKCr8O1I1Nh35lFULp1MeVzTvqb8wadw0HmfTeDGBKsavE/Dc5rvwhheW4gvxBBO8yOvlKN6OcsseGVBu09dlFS1NJ0uLT6wtxbXrXjyuB5EHf6LrrWk8Q8AnYGMrf8AJ+t4/GZtuN12xJn6I+n8TGfOPduUZU+HaZIglo5/uOqEuPhyoSSzzRO2/wBFt5rZYtrH4ma78XscFXdvxcHZy82qcPe3JaWwd+iaPEZs4j8ifRPn8b1+x67b8THVHMvpXkNv8Q1WYOfsriy+KhicT1W+xvleo0rhENqrE2PGg7n91b0OJjqmdC8tE2opW1FT0ruUQysr1OLMPTg9AsqqVtROjBrailFVBCrKkD1Wpwc2opBUVeKie2qnQO1pa0KKi74iQmLkLVqCd111VV1xX8x9vyRpeJ3fDyFV1qUL0W/4d2Wa4hwuOS806/Xexli1G1LSuxge2X0uTm+Zo9vwqO6oFqgtrp9J0sJB94V/1P8ADa1614ipTBI/G3DvQ9UxtKM03kdc/Yg7+6JqX7X/ADtE9S0OH6qV76IpyaEz+Om8t/MyE/wAC6CI35lhaW//AJ1T7ZUtBrdIa54iSWiTid9MtLmemB2Kebm3ETRrHqC8R7YypKvEaE+S1IBGNb3HPWNoW1vge8tnsdhmoD+l0EDu07exKVO9dTnQCx3PWGVBnoYIb64K4a34tFOm3u3V9GkgfZVt/cOeR5nOAyAQ0DPRoEAJzRoy4vnnNTfrB8v9o5HHJCuraiTJE+ri6DPMEz+iZb0i7c+0D6kwnXVrgxGPun4Pog32kQwaBIdiC7V/U4uEOdOx2byCibd6fk1fiJ0zLi4eZz3u5nqZ9E23g0xESJn90Hp8okSX9Ok4A6E8+3qmMvKN6alRpeQWAhxADcNb8z5AkEhpDQDOJR9atqLARJNUPIM/zK7xDdXM0mtc5zv7w3rGboVSGkuMNLgIBA1Ech2gEek9VJRuJcar4gtcxrRMaSSXAA8jn1k+28tra2N8xoJcA8uLzTY4DU7UfLq6eVxcTylp5GZm1xPlk5AbHUAaw08wCYk9QMZjN0bkNDnvMVCGtYMkgAhxOkZDejdyTJ0wEPc8d1S0c2hpnMgA6WmNmCT5R7need41fpr28eY17mOzDnN26Eie+26ubS+bpDmmR07dQea814g1znnTIqVnMe4GMGI8P2drJ9B0V8aUeExjiBrcCdW2pxMwf+DdXs4qev8A5/xU6banUpPa4VGyR8p2kdHD8XqVX1uEMcNIAnkefoVmLPjL5Ic3UNAqGPmawxDiOW7cf8h1V7Ycba/nt7fUf5U2WKllVvEvh/SZYS4GOUEGM46Kjr2haS0g/oVvRdB5EETtunXFm1+HgepWnVF5leeUar2QWkjqOSs7T4ie0+YSO26teJ8FAadMmDjbbnlZq4ti3cdQrllTdjbcM+JWOgas9DutHb8WHVeNHCM4fxerT2OoDMO6T1W8fjev17VRvAUWyuvMeF/FTTGo6J5Hb6rW2fF2u2IPuj1Z/Tm/xqG1VI2qqeldyiaddVKmxZMqKQVFXtqKRtVVoweKid4iEbUT9SdGJTUQ1RkmU8qF5dOFmV1xaqkv7CVrn0kBdW653lc6eb8U4f2WXvbeCvUOIWSyfFeHbwFMufKqzWKqqFlwW9xzB2Ksby2IJVbVprtHKpHXLORew9vM39kql65wANYkDYQgXBROTgGVT1k+qayDuUKahPMroOE4w62rQcIy6qthVFm7zI65dhThR21YNa8QDg4Ixkc0RdU/Dp0nO1Q9ryC0DSSYnTnpG/dVtITq7rU31h4nDbV43aBvtBlp+5H0WtzGk3WZrVmb6SeWWNAgdPMh38RIMtaAepAn7K+fwgaGgQN3bGSY5RgeqoL628F+RqBHlJkDGDtvlXMvxN1CKj3mB7xAaPXl9VPRqCn8n8yocAjLWHYaB+J3fYcsoOpVJwdumw+gU9J3hjB8xG/9IPQ9T9lSV9aVIhoOWuDiRsWgguYHRMagCep1e9i+6B1z8ob4bd5h4/mEHr4QIHc91nrYw0O/pAn3xHrmPdEeLpLQeTg4jIkkgge5DG+jT1UWfVytRb3DW1SS4NAaHPIJHmp6fDbP9Ie57uQh1MdEFYmmKustmnL/AOWJAboove9ri7eP5JxtrI5KtdcQ1wJkmHPkYDgQ5jcbx5nR1LRiFx79DQCDEQ8mDGp2tx/uc7SP/r6FT5OrAXxY0PLtJLy1o/q0gFxB5hpIbPdXHDviLxI1Y7g+U+6ylSgXDP8ATpEbtbmPfme5V/8AElowsZdMfqdWd/PEANpuE02NAG8ijJPcdVN5ip1Y1lvfNeIlRXNsx2IBwcxPuFg2X9RmR5g6A2BnliOslW3DfiOID5mNiCI+vuud4v8Ahc7n+UvEuDEToGOZVMbct1zvpI+4WxteJMfsYJ6p9xZMeDsDyK07s/rXn8efl3b9kXY3rqbgWuIznorPiHBHjYSM53VOaJB2K6bK55Y1/DfiwggOGOv7LUWHG2P2cCvLKQgiZI6KejXLTLSR+im8/ivT2OheA80UyuvMuHcbcPmytLw/jbXKdsPytjTqIhr1RW94DzVhSrq5U2LDxEx1RQiooKtYT9PyToXD2FD1aSMhRvYqTFLdWyo+IcPJC1tSihLm2XPrl056eYcS4VvhZi+4eRyXrt5w2eSob/hHZTthsleVVbchC1GLeX/BI2Czt9w0g7LrO5UXmxnyEiEbUtjOyhfShXqTbP5kVcVN0PRaQVHdFDJLV0krffC5FTh+gidD6rCOx8w+zgvOLSvDs7LZ/CF6Gucw/LWALT/8jJBHu38kdz4ri/U9sSC9piRtiSTmHRv9FS31iKupvTDXcgR3jb9FqL5kExAJ2OeuyowBJcXDd4MTiRIgbfKf+5HN/wAtYxle3cww4EFEcOt3Odtg4dI37QrfiDCHmM7ETuQ4SPzhHcDoS7ImY33LHzkYy4Ebc/ounr4jPqPitHwaLRDY1tBOCI0ugHUJBn1HlVZ4+p2ohoMNAgcx+OOU9MYwIC1tzSDtLiA7TkA5h4Gg774/Mb7qhuQTVc5s4I337jG/NTKaj8KGt8jjJyX+XUd/KN4gGXQrC24VqaXuMuORHytnnG5dGJKax+rE7SAD06CVeWjJZ0xso66sXIG4XwgvaXHAbM9dtgOp2911lu+k6n4nmdLHQD5Q5o0txsYFSNswOi2Xw/a6acnsf87/AEWa+Ix5qZ2ioAT2DHn/AMQuc6tqrPiqocMhjS2BkF2kucDJnmNw1wbA6HdDXXB3+LDRManNIEAh0bfdaDhtJxp0/KclriTPXxCPoIV5b2f8zVgnBhpBGSMCOfZb3Y3mVgmWdRk+UiM88Zj6Kwtb9zBvP+OxC3TrVrjqxhoB32c4iDjrCrLv4fY4yMemR7yt63+t5z+BLG/a4ZAPUbT7hKvY06g6HsoncBeweUD1BIPPlsuU2vZgg+v6qb/pX/ph4G2Ibtv7qL/oKt7WoSIKPp05EgbbrbTkZ48BIGCk3h72nmtQxql8AFbaMijsrh7TBlX9ne9VA6zCcy2W+suaddMqVhKBpAhSOmdlW0Y2xamFinhMLV6LHFBoSNJTAJFGMCrUFX3NiCrghMc0KbDrK3nCgeSoOJcGBGy9BqUpQF1bDoovDpOnkfEODws5e2xB2wvW+L2g6LF8ZpNg46o56y43XOzWMFMoevSKtBSypaNiXc111zxnnUVY8GqbsJjYtPRwMgq7dwuBsCq9lk0VAHO0gz5uQPKey3rWyxf/APUBUY0H5i5tOOYecfTCDr0cY7n64/x9F13BqjRJg88f8T5XDuOqBuLuHHVjqNxvJx3EKef9K6APJNQD+0Z6LUts2sZIGIzuDoJ/mNa7lDjI6Es2wqThrGufkznft0z6H6rSh40jGkiGmTgyIz+RHoqtTIgdUwQ/JG7sZORrgbk4n1VVUbpcTzIk846EGJ679VaXha1uXDHUxLSII9CPyVAbrU4ho1Y5ZicolNS2bdbtO3IdxzWttqMQOsIHgfCixut+O3P0WhsaEmSM8uQHRcu+tdOJ8WLa2mnpAAxv+yy/xNTbppgyTUqtEj5og6tP5e60DnTuQRnrPt1+yr+OW4LdWxxEcgDMd9pUy/Yqz4I4ZjS54aWiQ1kzLYycbE+8AKzoUwYIgaojHMZA9MQqWg9zSG1CNBOplQNLdJ3h7YwZ55GTyWntacDLRycByIJnl+GZj9lpBSqUBkt3duDse/YrgIcJIgwJ/wAqZ5wTB0zHWJEhs9YKjogdSDPQRpO/NViU1tlhaYmRmSJGSJHPZD3No0jET/sIihSI+VwO4wIdH6JGhIWxtUzrAgwcfZPpUC0+vdWb6TnRKnFptjbCPJ0BSoSiqdthG0rbGFKy3hXORoAW/ZL+HVsKC4aC3kaqXUlzSrJ9uovAW8trTppCcFyF3ckTwmhykeEO9TS65yic9Me9Qvqo04lqVYQVeseic+v2QtSoTsptVFRxOXbrHcetv6fqtvcWpO6rbzhw7fouV+Vc/jzoWJBGCSrC1t2M+cweQifsEdxamdQZTYS6J1HDQOq5w3guZe5xPbCq9bPo8/XWWwOACAeZEJ1bhjSPlCtzREeZxaAIA5ldpfLkEDOCDq95XPavFC1lSk3SHywEHQ4A4mS0HlKqrqx8dzg2kAJBYZOqOYcZ7laq5oB5jbOxwT6dUZaWbGiRt15T6qp1gvOsKz4UuBOktB/u5d8Y+qMo/Ddxs+sA2MxqJnpyW2FuEqjAMe/Sdk++h5jKv+HaLcu11COb3YMdQFzhtsCZDQ0AmMb8lYXri50NIIPylwkRBBcI5dMd+il4Xb8j1A3GT1+yNuHIJo0pIG8b9dwBCLqtJJaMCAXEb5JAA6TufTuiqFmNPfB+hGEWbbc9TP8AgfkiRrVW+hoGAJwYxG+QAuPpgtwcEbH/AH7KyrUPooG0ZkdfsthlC27NOQ3ywBG47jKtbN7WgwPL0309C3nGMhcp28ADcbH9URSoQmRNpAgtJGZAiO2ffmmM3HcfnsVOKQa6Rsdx0PULlJmfy91QEW1IZHvPP2T2swYxuuhvP7omixXInUTrfA9lI2iRCJpNUrKKcTqKnS7IgW6mpU1MGKpBaC8KFw0kdoTXsTg1WVWLjKeEXWYmMZjcKcVo4JzV0JQuiEbkO9qKcFBVU1QVzQh6rVPUQtR6imInQonuC6+VGKJQo2psh3Werf6Kwp2+cokUEYdZupwvc8yhaNmA4zgD6e61lekAFWU7WTMd1N5M6VTrTW/V8sRAADZjr0UNxaNaCYEdXZk77bn0Wk/hQm/wknWQO2Plaenr1W8t6ZijYYO8u3cRENJjPtOApBbHVAJAGrJiSSRhvJsde6vn2vmn/YEwuOtADjaPsjyfSoZbjJz0/wBJTLsYiNyPsCQPt91ceHyjC6LUSD3B+i3ltZylwjSBOSAAT3xt2gAI+z4cAYPTHbsrajRRVO3A2TORegP8LEqQU9kfoURpKsGgatNRW9DKsDTUdFuT7H22Rjad4GFwM5I6nTCbWpKsGq+oFxjJhT1GLtJiCmpM5IujTUdJqKYxVEac1qla1NAUrFYpzApVGApAEpIJEJwCUJYPVahgjajUIVNMHgJFROqphqp0JHKF7Ui9NLkaweo1DliIeoyFNWh8NcIUxC5CCYwdVMHJmlOCRUdZmrCa6nCnBT3UlsZCaeFKWJ7GqTSsNCeDB2/2EzwYhHFqY5q2EJ/DBMqUgjHBRuYtjaEbTypmMUzaalDVsbQ+lJzEQWppYs2hKlNVleWuDvWR1CuntQlejIRYZUlrUDgCFJUaqJ2qm6WyETTu3u3JU+jgipkwERRpJtvSR7GKpE6YxinYxdYxTsarkTaa1ikbTUjWqQBKUYYu6VLC4ljQEiE5NWZG8IchFOQ7lijLEtCSSMYtC7oSSWxkVSmmGmkkpxThYuCkkkhnHU0zSkks0SNYpCkksxrVOEkkwUio3BJJNaGrjgkkgk1qckksxJELiSxNc1NLUklggqWwduu0rNoSSQRDaaka1JJMFTsCnaEklUTT4TmrqSoEkupLM4kV1JBRvQj91xJZn//Z"></font></b></a></div><b><div style="text-align: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif" style="line-height: 24px; text-align: justify;">گریه کردم گریه هم این بار آرامم نکرد</font></div><span style="font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify;"></span></b><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify;"></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>هر چه کردم - هر چه - آه انگار آرامم نکرد</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>روستا از چشم من افتاد، دیگر مثل قبل</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;گرمی آغوش شالیزار آرامم نکرد</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>بی تو خشکیدند پاهایم کسی را هم نبرد</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;درد دل با سایه ی دیوار آرامم نکرد</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>خواستم دیگر فراموشت کنم اما نشد</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>خواستم اما نشد، این کار آرامم نکرد</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>سوختم آن گونه در تب، آه از مادر بپرس</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;دستمال تب بر نم دار آرامم نکرد</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>ذوق شعرم را کجا برد؟ که بعد از رفتنت</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد</b></font></p><p style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px;"><font size="4" face="Arial"><b>نجمه زار</b><b>ع</b></font></p> text/html 2015-01-29T09:52:13+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری دارم گله از یار چرا یاریم نکرد http://eivary.mihanblog.com/post/993 <div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://eivary.mihanblog.com/" target="" title="حاج محمدتقی زینلی "><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-05/25926205751743061175.jpg" alt="dsc_0340.jpg"></a></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">دارم گله از یار چرا یاریم نکرد</span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="font-family: 'B Yekan'; font-size: 16pt;">رحمی به حال منقلب و زاریم نکرد</span></div><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 5pt; font-family: 'B Yekan';"></span></span><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">از بس که زجر دیده دلم خونِ خون شده</span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">در حیرتم از او ز چه دلداریم نکرد</span></div><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 5pt; font-family: 'B Yekan';"></span></span><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">پرسیده ام ز خود که چرا یار باوفا</span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">فکری به حالِ بی کسی و خواریم نکرد</span></div><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 5pt; font-family: 'B Yekan';"></span></span><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">ماندم به کار خویش پریشان و خسته دل</span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">گویا توجهی به گرفتاریم نکرد</span></div><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 5pt; font-family: 'B Yekan';"></span></span><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">یک عمر دم ز شاه شهیدان حسین زدم</span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">آیا نگه به اشک و عزاداریم نکرد ؟!!!</span></div><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 5pt; font-family: 'B Yekan';"></span></span><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">بی اعتنائیش به یقین بی دلیل نیست</span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">بی ارزشم که دوست خریداریم نکرد</span></div><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 5pt; font-family: 'B Yekan';"></span></span><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">نه نه بس است حرف گزاف ای شکسته دل</span></div><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';">دیگر مگو که یار چرا یاریم نکرد</span></div><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Yekan';"><b style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic';">جلال الدین حیدری</span></b></span></div> text/html 2015-01-27T22:55:02+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری زلف را شانه مزن ، شانه به رقص آمده است http://eivary.mihanblog.com/post/988 <p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><br><a href="http://eivary.mihanblog.com/" target="" title="بهترین شعرهای انتخابی من وبلاگ شخصی محمدرضا علی پور"><img class="irc_mi" src="http://static.pelan.tv/Images/Standard/1113813044442050559_595062698.jpg" alt="Image result for ‫زلف زیبایت‬‎" style="margin-top: 0px;" height="422" width="422"></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">زلف را شانه مزن ، شانه به رقص آمده است</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">من که هیچ... آینه ی خانه به رقص آمده است</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;من و میخانه ی متروک جوانسالی ها</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; ساقی بی می و پیمانه به رقص آمده است</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مردم شهر نظرباز و تو در جلوه گری</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">یار می گرید و بیگانه به رقص آمده است</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; شعری از آتش دیدار به لب دارد شمع</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; عشق در پیله ی پروانه به رقص آمده است</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">باد هر چند صمیمانه دویده است به خاک</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">برگ پاییز غریبانه به رقص آمده است</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;باز در سینه کسی سر به قفس می کوبد</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; به گمانم دل دیوانه به رقص آمده است</font></b></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 26.8799991607666px; text-align: right;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مهدی مظاهری</font></b></p> text/html 2015-01-26T00:58:44+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری با بودن تو حال من اصلا خراب نیست http://eivary.mihanblog.com/post/746 <div><a href="http://araby1.ir/" target="" title="عربی دبیرستان سایت شخصی محمدرضا علی پور"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9S0YBEsYiWZIQN7mnRuhfOGm3G8EuZLHyUk60aL9PMeLKbV5k"></a></div><b><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">با بودن تو حال من اصلا خراب نیست</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">می خواهمت و بهتر از این انتخاب نیست</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">احساس می کنم که خدا قول داده است</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">دیگر در این جهان خبری از عذاب نیست</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">دیگر میان خاطره هامان ، از این به بعد</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">چیزی به اسم دلهره و اضطراب نیست</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">باور کن این خدا که خودش عاشقت کند</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">حتماً زیاد خشک و مقدس مآب نیست</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">پاشو بیا کمی بغلم کن ، ببوس، تا</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">باور کنم حضور تو ایندفعه خواب نیست</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">من را ببوس تا همه ی شهر پر شود</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">این اتفاق هر چه که باشد سراب نیست</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">دنیا سر جدایی ما شرط بسته است</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">اما دعای شوم کسی مستجاب نیست...</span></b> <div><span style="line-height: 17px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>فرزادالماسی</b></span></div> text/html 2015-01-24T05:30:42+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری ای ماه با که دست در آغوش میکنی http://eivary.mihanblog.com/post/979 <p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><a href="http://p20up.ir/uploads/guest/75_02685.jpg" target="" title="بهترین شعرهای انتخابی من وبلاگ شخصی محمدرضا علی پور"><img src="http://p20up.ir/uploads/guest/thumbs/75_02685.jpg"></a></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>امشب به قصه ی دل من گوش میکنی</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;فردا مرا چو قصه فراموش میکنی</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>این دُر همیشه در صدف روزگار نیست</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;می گویمت ولی توکجا گوش میکنی</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>دستم نمی رسد که در آغوش گیرمت</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;ای ماه با که دست در آغوش میکنی</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>در ساغر تو چیست که با جرعه ی نخست</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>هشیار و مست را همه مدهوش میکنی</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>می جوش می زند به دل خم بیا ببین</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;یادی اگر ز خون سیاووش میکنی</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><b><font face="Arial" size="4"></font>&nbsp;<font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">گر گوش می کنی سخنی خوش بگویمت</font></b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;بهتر ز گوهری که تو در گوش میکنی</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جام جهان ز خون دل عاشقان پر است</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;حرمت نگاه دار اگرش نوش میکنی</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>سایه چو شمع شعله در افکنده ای به جمع</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>زین داستان که با لب خاموش مکنی</b></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Arial" size="4"><b>هوشنگ ابتهاج</b></font></p> text/html 2015-01-23T01:20:04+01:00 eivary.mihanblog.com محمدرضا علی پور ایوری وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد http://eivary.mihanblog.com/post/525 <div class="description" style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; line-height: 18px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><a href="http://evar.20r.ir" target="" title="بهترین شعرهای انتخابی من وبلاگ شخصی محمدرضا علی پور"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSEBQUEhQUFBUUFBUUFhQUFRQUFBUUFBQVFBQUFxQXHCYeFxkjGRQUHy8gJCcpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PFykcHx8pKSksKSkpLCkpLCkpKSkpKSkpKSksLCksLCkpLCkpLCwpLCkpLCksKSksLCwpLCwqKf/AABEIAPYAzQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xABAEAABAwIDBgQDBgQFAwUAAAABAAIRAyEEEjEFBkFRYXEigZGhEzKxB0JywdHwUmKy4RQjM5Ki0uLxFyRTc4L/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAABAECAwUG/8QAJBEAAgICAwEBAAMAAwAAAAAAAAECEQMhBBIxQRMFIjJCUZH/2gAMAwEAAhEDEQA/AL4BONCGVHKyJFgopSUZQkACUUoFFKsQAlECgggASlByJEpAcDkC5JCBUgLDk4wpkJxhQTRLZUiJIEmBJiTyHMqVTK5Pvnt8vxYawkDDGGwdaoMuf5EBvkV03ZmNFalTqjSoxru0i49ZWcZ26HM3EnihGb+lmxyeY9RWu52AuSbAAcSeCxW3/tJALqeDgxY1zdo/+tv3vxG3QolNL0rx+LkzyqCNjtfejD4UtFeplLiLAFxAP3nAaN6qZs/a1GtejVp1ePgeHEdwDIXAcXjS9xLnFxcZLnGXE8yTqUMLVLHZqbnNdHzMJafULL9dndf8F/TUtnosFOArku42/NZmIFPE1S6i5pGaqf8ATc0SDnNyD8tzxC6ts7F06zA+k9tRhkBzSCLai2hW0ZqRw+VxJ8eXWX/pIY1OFwAkpL6gaLqsxeMlWEw8djlUvrXRV60qMXoAiFEhKMFVokNEUESkgBRI0RUgAFHCIBLhSAlBAopQAaEpJKAKAFqPtTaHwKFWr/8AGwuH4tGj/cQngVlftIx2XDU6Q1q1JP4aYn+ot9FWTpWMcfH3yJGBY8mSTJJJJ5kmSV1T7O9otOzpe4NbRqVGuc4wGtkPBJ4DxrlY+UpVHGPZSNPOcheKhYD4S8CA487JOMurs9TysH6RjD4jW7277OxM06RLKAN+DqvVw4N/l9emUqYmBA0UN+JlJaZVXbds2w9MMekES6b5VvgRZVGHCt6BsrRR0sL1sZ2ji8vhaun/AGMBzcLiHunI6qMo4FzWQ8j1aPJcmxWHe+sGsBcSLALte6jWUsLSw4dBa27iPCajjmd5SY7AKYUpWzhfy+Ryj0S+l7i8bJVfVqp/D0szXh4hwBIINpbMgjyKr3OTUZWeWlFxdMD3piUHuQaFJQZRIFBSAYRQjREoAIlAIIwgABKlJRFykAOSC5Je9IzIAXKWE1mSg5QSCjOYtcc1g4GIMEkEEC2o91zzf/F58bk4UWNZ/wDp3jd9QPJaPHbwkPc5lmgBg5mCST0ufZYTH1C+tUeTJe9zp7mUpkyJrR3f43jv9OzIz5sBckwAmcVVbZrJMfM42l3IDg0e6U3F5K9M8Ab+dlH+HFuVvRQlSH8mR5MrSekE1qeY1Ja1OsaoGMUCRQVjTqCFWBJfiCEJjzn1Vmt3apDMXcTaeg/uul7DwwdC5rue/NSB4yR7rpu7rohZ/wDI43KfdNmg2hRyMe7m0+p8J+qzD3LTbTl1PKOMX6LMOYQSDYhORo83kT9YkCU/TpoU6aksYtDEqCggUUqSQ5REoIQggDQjJRJLnIJDc5NPeg56bc5ABOck5kRKACGwFgqr3g2lkpuA1ykn0kBWGIrCmwuPDQczwCx+2KxLHk3JBKXzTpUNYcd/2ZVbTxkNA5AfRUmGxGbNPdSduP8AdU7KsEnoVnGNxOtDN+bss9hYI1q5PBpHm5zstNvm4z2aVP3pwjaeMqtbZstcB+JjXfUlWO7WD+GcOwiHEurv7hhLB5DL5kot9qMVqdSP9Si2fxUyaZ9msVJTuVIx4ebvmaZnQn6TEywKwwlBSelwxtiPhKJimWV26hZVmPp2VU9jGeC6Me3M2iaVQg/K46deBXY9iYrQhcFaS1oLdcxNui6luNtwVmAGzxAcPzRkW+x51qo9TqbakgKBtfB3Dxxse40S8FiLBS8e2aR6QVfHPZyc0dFMxiea1ExqeaE4IGdJRIyEQCkABKQhJcUABzky5yU5ybJUAESmyUoogEAEAnGMSmMUfblbJRgavOXyF3fkFWTpWXhHs6KXaOM+K+3yt+UfV3mqfabJY4dCrOiQekKNjYCQbt2dmMEo0YXa1WY7BI2HQD6wLxLGDO4c8sQ3zdlHqpO16HzdLjsoexqsF45tHs4H9ExH/DoSzSdG02fiZqveTOVkebiJPoD6p7e2H4Ok4XNOu5s9KrJ/qprN0cZlab6n8lY1NqZsFiWcctJ4nXwVWSfRx90lGD/RMV42T88qkVFFt1b4VghZyhjlbYXaYTTie34/JhJaZbvaqvbAhvdTsJiM5gciSToABJcTyAU3ZWzhldiqrZDQDSYeRMNe4cCbR0k8lV/12yeVy4xXRbbKHGYE0cOC8RUe3wtOrWHV5HCdB5q33OwxkOaYMWP6qq3kxJcC5xlzj+/JWu42MFhxFlSd9LOdkXSXV+0dc2Wx5aJK0VJksIPEH6Kk2K+WhaLDBRi9ONyGUDQlhAi/qgF0jmGeQCCBKkAiUhxRkpBUAIJRFKQLUAIhOMpoNpqZQw6CRNGks7tmrnrkDRngHcfN7/RarHVhQoufx0aObjYfr5LJUqP7/NLZ5fBvjQ32GKuFBHXnxVLj6ZGtuo0PcLUGnCrdpU7JRs6UWZCvQNRzWNGZ7iGgDiSqvG7vVqGJDHNNN0ic1xyLgRZzf1W52GGYdxxVQTBNOm0WLiYFRw/C36pnae26leQ8jKHlzWwPCIgCddPda/qsaOVyci7OjNUtlzWZSdOVxBkWlvTlpHRdm3S2fSqUfgVGMIH+nmaHeHiy+vOOpXLMQYyv40yHDqLBzfzXRt09pghpBkHiqxy+M040Yzg19LPG/ZjgqvzYem082TT/AKCFmMV9nGGp1coYSDwL3/8AUulNaXCQ83TB2YAZ1J4lMSl2WhmEnF+mC/8AT+gGkBrmh0ZgHuuAZymZ8Ji4S9u7GqmgW0mhxLmyLN8IMwJtwaIW+p4YcUVTAgrFq/Se/wDdTfqPN28VCo14Y9jmO1yuBBPrqhu9XdTqiAT/ABD816Hxu71Os3JWptqN4BwBg8wdQeoKwu1Psr+G/wCJhnEjjTf8wHR3H2PdWk7jQws6nNykavdyvNJp4RIWpwVSQsbsmm9ga0jQAaXla3Z5tdYY3ToVzrVlfiRD3D+YpLUdapmc48ykZl1F4ctlAUglG4psoIASiQATjGIAS1iW2inmU1JpUEANUcOp9KlCNjIVftzafwqcNPjfYdBxd5fVVk6Vlors6KbeDH/FrZG3bSt3f94+WnqmaNFMYXDieasDhhHEdiUjJuTs6cIqKoj1GwqXa9WB7K0xOGPBzh5rL7QqkmCZg+SwkyM2X8439IZ/fnqjBSX6IUjcLNo47bex1rMxLf4g5vqCAPooe7u1a1FziwFzG+J4vDQTGafu352UzCCXN7j6rf8A2c4NtJ5AAh4c1/Wb36StcLX+TfjqW5R+Ffs/7VaDYbUFRttcuYerb+y1GzN9aFf/AE6rHdM0H/abqNvF9k2FxEvo/wDt6nHIBkcetPQdxC51j/sxxFNxDQ2qAb5Tld/td+RTcsaivTpRn2Oysxs6KVSxIJhefmOrYaoBmq03N+48vaDzBB1C6XunvlSqgMnLUGrHa9wfvBYyTRbraOh0ylOpAqBh8UCNVMZiArxkhaUWiDi8FeQNEdTEgU7aut25qx1Cr9pUg1oPEn8leEU5WUlJ9aILikhIlKCcFChcUWVKhKaxQAkMUilSR0qKlU2IAKnRT8gJLngKNUroAefWWN2jj89VzibDwt7D9dVe7SxeSk93HKQO5sPqsph6IETcpfM/g3x19J+Frk6A91LNV44SkYGo0gEQRwhTZlL0Np2UeKxjoMiPdZ6oNVqdtNikT1CzDyl5enP5buVEN5SG8egP6JddsFNt+U9SB5C5/JRLwUJGG1bHMfVbDdnanw6hE6H6rI4P523vmbHqlDEubUzgxmM+9lSF2O8K+z/6O4UMYKjbOPkUiphBwWB2DvS0kNccruuh7H8ltMHtKQJ9U4p2dF468CxuxKdamWVqYqMPBw06tOrT1C5PvNuXUwlaWhzqBP8Al1OInRryNHcjoY52Xb6L8wSquCa9pa4BzSIIIkEciFb0y79Wcu3d2rimgBjg8fw1QTbo8X9ZW3weNqmM1MDs6R7hQ6m7Qw75pyaZPHVvQ8x1V5RpeELBRaNXNS2idhnyFB2vVl4aPu/UqfShrS46ASqJ75JJ4mU7gX052Z70EltSAE61qaFimFJPU6ScbTRl8KpIprYSKldNVMQorqqAH31Uy6omnVU2aqAK7eHE+FreZzHsNPdZ3aO0Ph03O4gW6ngPVStrYzNWceDfCPLX3lYnbO0PiVCPusJAHM2klKyXaQ25/njJ2xt5nYeQ6XNN4nQ8Ynmtfs7e+hVdGbKYmHW730kLmFR1v3okGrrH75o6C0ORKJ1rbrc1GR90h3lcfmFnSLW4Kh2XvbUptbTd4qYMGdQw8B2WpygjvxGnRK5IdWVz5FN2iprX8kjLZvmfUwPona7DPsk4gQ6P4fD6WWEmZC8KJe38Q+qfxTAQmcN8wPK/pdSHq2M6PCWmyszyB+9FdbK3pq0QATnbydqB0cs818OcORKcp3K2Oijs27e3TVAdoDwmVq6dRcT3Z2/8B4Y4w08eAPXourbK2hmAVoyoxzY/pc1GghQ6NKDCmNMhIr1AxpceGg5ngFs12FFLqiHtXEQAwcbntwCrAEb3lxJOpMlG1qajGkKSduw2NTzGJLGqQxi0KlLVrqHUrJD6iptrby0MPAq1ACfut8bvNrdPNUuibLY1FnNsb8YfDuLC5z3jVtMAweRdoD0WO3i+0CpWBZRBpMm7gT8Rw7j5QeSyLnSq2UbNniPtPrE+GnTYJ1OZ5IvYgn6KHX+0LFuMgsaLQGsBEiCYLpv0J4rLEo3yBewPS1uIClAmXbd53OBlvivxtKq21lEMi8/viPdScNTzA2JAiTwGuv75qrikTKTa2LD03B05JyvQcyJBAcJaSIkcxzRVDB59j9FFUZoaBW/2FtJj8I0TLmDIZiQeA7RoVgHn99eKm7CqxWAkgOBnrAkLLLDtEmjZ0jmqTwaC89m6D1hQ8pNyrDDsy0SfvVTA/Aw3Pm76JoUC4wBPXgPNcpvZKV6Gmm3m0epvPkna74CcxGHjK0azJPZMPbK2gqR1sEOkCojxu6wp+Fw6axFHLUb1BCudn4eVoxyBHpYLxtnjbzXQt16TmgAOtyNx5KkGys9MgWcLtPIi4Wh3WrZmgkQ4WcORGoUL0Ju0bXCmRdQtti7OV/Wyn4UWUHbbvE0dCfWP0TuL05OUrWhONaia1PMamhYXTYpVNiRSapVNikDl28VJ78NUFN7mPDS4FpIJyjMRa8EBcbrySSZkm7jNyb6811Xe3F5MHVu4FwDQW8C4jU8BqPNcsc8g9p1gjlposJemcvSOaZ5TabXsEyCpDCRoYgjjBvbuRZE6l6z6zx7FSAyQg2nPJOGkeU9uim0sDZhvGpZIzXDTmDbQ08+ilEjLqLWCHAwZJ0DuRHYOHLmmcM0B0OkSLOI06xxCexb2mwg2+aDP4Y90wKeYtAOsDtzt7qxI8acjwkWnUhpJHiJgnyHOE1nPHgexv9E7XqtiGjhBmdR94X119VGDvFHMe8TPqqogMlWm7ez3VazQw+LM0R0f4SZ6TKrC209YjnaSe2i1e4pa0udqQHR1IYYHqVnll1i2BZ46qDX+GyYaA0cgwCw6uOvmtLicPkp0qYtlbLvxOvdU+7mzviYp7nX/AMx08srLH6e6vsTUlznHqfLguZ1V6GsEd2Uz6ILyeQj81EFPxEdVYVGQOpue5RUsHdaUdJFbtHBEskC4IIVpu144/fdW2H2aHCCmMJgP8PiAI8Dzbo7l5qWbQfw02HwuUqww2zQHfEp2J+Zv8XXunqGGloI4KfhqJBkeY/MLRRMJSosMFcSqnaFTNVd0t6K9ZYT5rPC9+d/VOYkc3JK2GxqkMakUmKTTprcxHKTFKptSKbFKptQBwDfxx/wwiI+K3Nz0Me65+5q6ptTCCrSfTcJzAxeId90zwvF1zDE4Z1Nxa8FrmmCD9RzHVYzWzOaGA0DUfvnZTcNVBFnBrsoADrgloMDxEwNeVyoT02WqEyqHX1s7i4/NYy4yXXjxcJ/RHXxZfqBEzaBfiY80l5bk1OYGI4R09PdMkaf25lTZNjmRpFjfrbsiqsvpqf2BHmiayU4Gx++SrZFkdzDPOPYDnHBNPGh5H6afmppg8IPT9E3i6Ba0W1JObgeQ6K8ZFkwjUtkA4kk30jvGivtyp+MB1a7XrHqqWnRJc0AS52QCDzERHeFu9292fg1YLszg1r3QLNANh1vfyWHImumy1WaXYmG+HTqP4ucWjzcS5HiGTb9wp1HD+FreAv5koV8H4h2ScFSOlihSKxmGk+UeissNgL6KXQwFuytcNg4grVRGLoYweBVhV2O2qwtPkeII0KlUcMp9GjCuolHOtkDY7SAab/mbbuOBCtaFODB9eiBoeIO5JOJxoZ1dy/VWjH4L5J3sVtDEZWEcXW8uKqmNRueXOl1ynqbE5FUhRuxdNik02pFNqksarFRdNqfYEloTjVJBxdyqds7v064JiKkQ18kC2gcBqFbIZVRoszluPwD6T8lQZXD0PVrtCo1WOXAd51J876rq+IwrajCx4lpEEfodQs3tDcVpvReWfy1Jc2OhF/WVk4syca8MRk4ogFcbR3drUR4mAiYzNc2D246cwq74cSCFWyGmtsS1GUEs07xrppfVQVbEMquFgZ5BPZjlLTeeA0B7owMtuPE8ugSGtvA1VbJ7Pwv9x9m062KGY+KmA5jODstpPaxWr3W223/E4l5Gdrqha0HixvhHlAWN3exgoOr1dXMoOFM/z1C1jf6p8lsNxtk+CmDzzH6lVnHstjuFJpI2uBwtpjrHIclLdggZ8vZP0aam0KNiqJDxCo4OxHSxUzB0Zb+9VKoUITtKhBPIqyRRyCpUtFIy6oNt+vZU20No5zlbZg/5f2WkY2LzmScXtXhT/wB36fqoVPqm6bVJp00xGNC7djlNilU2pFNik02q5UXTapDGpFNqdhBAYTjUloSwpA4sEsBCEIVC4ISSEuE3WfAJOgBPoqsmjJb2Y3xwNGN/5OufyWScfNW216hdLibl0+sqojklr2Uz6aiGSQYMgjUGx7Hkn6Ry9yLHlPH6pin80m97zxKcBkmdVLFwx+/0TtJwB11EeoSQNVqN1d0jVcypVsyZDdC7lPRU7F4Qc3SKGqCX0qQbGaKrp1MyGjsLrse5eAhhJ5Bo/Nc42cwYnaVeqB4WuyN5ZafgbHp7rsuysJkpMb0k9zdWkzoceCRMZS0UtlOEmk2ydyx2VRhsXTandNdOabbAEkwBxVPj9ol/hbIb7u79FpGNi05UK2jtHP4W/LxP8X9lFYxExik06aZSoWbsOlTUqmxIYxSWMViBym1SKbUim1PsCCBQCWAkgJYUgGjBSSUbVJBxtDMiQWRqHKrtuV8tF3N0N9dVPKzu8eIlwaPuiT3P9lSbpGmONyM9i2S09LqrqX6K7yqAaMHuZ8kpZHLhtSIvw9ANdT3/APCX8OHX5qZRwjifCJI6e60OytgtzBzvEdYOk8FVzFseKU/CPsLdrNLqgt91p49StPi8acNh6rz9ym7Kf5iMrfchTcPh4VH9oWIHwaFBvzVamY/gp/8Ac4eirC5S2dSMY4YaD+zXZPgBOrnXPuV1yjeyx+6GzCyk2B8rR6m61+GEjr7rRvYYlUbJVJikugCTYRcpNJiqtsY2TkabD5up5eS1grMckiPj8cahgWYNBz6lMMYgxifpsTSSQs3YqmxSGNSabFIY1WKiqbVIptSKbU+xqCBbGpwBE0JYUgG1GShKSSpAMJQKRKIOUAcfRIIKhcImBPK/osZiahe4uOpJKCCXzeDnH+jUIqOEDnidBJPXoggk2bZoprZc4WgBYWHJXmzqF0EFRFkklouqdOyxW0v8/a2U6UWMaB3Gcn1d7IILeH0wy/5Ov7u4aKA/mk/kPorduFGqCCsVbpCMdiCymSNdB0J4qgY1BBNYvBafo+xifYxBBbGZIYxPsYggggfYxPNYggpAcDUYagggAFqLKgggAnBJCCCkg//Z"></a></div><div class="description" style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; line-height: 18px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شور دیدارت اگر شعله به دل ها بکشد<br>رود را از جگر کوه به دریا بکشد<br><br>گیسوان تو شبیه است به شب، اما نه<br>شب که اینقدر نباید به درازا بکشد<br><br>خودشناسی قدم اول عاشق شدن است<br>وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد<br><br>عقل، یکدل شده با عشق، فقط می ترسم<br>هم به حاشا بکشد هم به تماشا بکشد<br><br>یکی از ما دو نفر کشته به دست دگری است<br>باش تا کار من و عقل به فردا بکشد<br><br>زخمی کینه ی من! این تو و این سینه ی من<br>من خودم خواسته ام کار به اینجا بکشد<br><br>حال با پای خودت سر به بیابان بگذار<br>پیش از آنی که تو را عشق به صحرا بکشد</font></b></div><div>فاضل نظری</div>